Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang

0
118
Đánh giá

Ngày nay, cam kết đảm bảo các tổ chức tín dụng thường sẽ không sử dụng. Vì vậy, những gì không cần thiết để hủy bỏ? Để giúp bạn đọc thêm về nội dung trên, trong bài viết dưới đây để hiểu thêm về Bảo lãnh không hủy ngang là gì?. Chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về bất cứ điều gì để hủy bỏ và các đặc điểm của loại bảo lãnh không hủy ngang này.

Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang
Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang

Bảo lãnh không hủy ngang là gì?

Trước khi hiểu khái niệm bảo lãnh không hủy ngang là gì, bạn cần phải biết bảo lãnh là gì.

Theo Bộ luật dân sự nước ta, bảo lãnh được hiểu như sau: “bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với chủ nợ (sau đây gọi là bên bảo lãnh) về việc thực hiện một nghĩa vụ nhân danh bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên có quyền), nếu đến hạn mà bên có quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ

Bảo đảm không hủy ngang là gì có thể hiểu theo cách giải thích sau: ” Cam kết cho vay không huỷ ngang là cam kết cho vay không thể huỷ bỏ hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với các cam kết đã được xác lập, trừ trường hợp phải huỷ bỏ hoặc sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật ”.

Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang

Sau khi tìm hiểu khái niệm bảo lãnh không hủy ngang là gì thì đặc điểm của chúng cũng là nội dung quan trọng bạn đọc cần lưu ý.

Cam kết bảo đảm không hủy ngang không có giá trị nào khác so với cam kết thông thường, vì về nguyên tắc, tất cả các cam kết và thỏa thuận đã cấu thành nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý đều không thể hủy ngang. :

“Các thể nhân và pháp nhân tự chịu trách nhiệm về việc mình không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự, để dù người bảo lãnh tự ý hủy bỏ thì vẫn phải chịu hậu quả pháp lý như nhau. phản hồi, ngay cả khi được từ bỏ theo thỏa thuận hoặc được pháp luật cho phép.

Theo thông lệ quốc tế, bảo lãnh ngân hàng là một bảo lãnh độc lập, vô điều kiện và không thể hủy ngang. Không được đơn phương hủy bỏ hoạt động của người đại diện của tổ chức tín dụng bảo lãnh.

Xem thêm: Bảo lãnh hối phiếu

Đối tượng và phạm vi của bảo lãnh không hủy ngang

Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang
Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang

Đối tượng và phạm vi tài trợ không bằng đối tượng và phạm vi bảo hành bình thường.

Đối tượng đảm bảo

Đối tượng của bảo lãnh là cam kết của người bảo lãnh với người nhận bảo lãnh. Tuy nhiên, để thực hiện cam kết này, người bảo lãnh phải có tài sản hoặc công việc phù hợp để đáp ứng với lợi ích của sự bảo lãnh trong trường hợp bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ.

Lợi ích mà các bộ phận thứ cấp trong một mạng lưới mối quan hệ nhằm mục đích là lợi ích vật chất. Do đó, người bảo lãnh phải bằng một tài sản hoặc bằng cách thực hiện một công việc thay vì những người được đảm bảo mới để đảm bảo lợi ích cho sự đảm bảo của người nhận. Nhà tài trợ phải là người có khả năng thực hiện công việc này.

Phạm vi bảo lãnh

Nghĩa vụ có thể được đảm bảo một phần hoặc tất cả theo Thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; Nếu không có thỏa thuận và pháp luật nào không chỉ định phạm vi bảo mật, nghĩa vụ được coi là đảm bảo, bao gồm nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ được đảm bảo có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.

Trong trường hợp bảo lãnh nghĩa vụ trong tương lai, nghĩa vụ được hình thành trong thời gian bảo hành là nghĩa vụ được đảm bảo, trừ khi có thỏa thuận khác.

Xem thêm: Bảo lãnh nhận hàng

Thời hạn bảo lãnh không hủy ngang trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang
Bảo lãnh không hủy ngang là gì? Đặc điểm của bảo lãnh không hủy ngang

Điều 18 thông tư 28/2012 / TTNHNN quy định:

“Thời hạn của bảo lãnh

1. Thời hạn của bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc kể từ ngày bảo lãnh có hiệu lực theo thỏa thuận của người bảo lãnh. cho đến khi hết hạn bảo lãnh nêu trong cam kết bảo lãnh. Trường hợp cam kết bảo lãnh không ghi rõ thời điểm bảo lãnh hết thời hạn thì thời điểm bảo lãnh hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Điều 21 Thông tư này.

2. Nếu ngày hết hạn bảo hành rơi vào ngày nghỉ, lễ, tết ​​thì ngày hết hạn bảo hành sẽ được kéo dài sang ngày làm việc tiếp theo.

3. Việc gia hạn bảo lãnh phải được các bên thoả thuận.

Do đó, thời điểm bảo lãnh có hiệu lực được xác định kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc khi bảo lãnh có hiệu lực theo thỏa thuận giữa người bảo lãnh và các bên liên quan. Thời hạn chấm dứt bảo hành là thời hạn chấm dứt bảo hành được ghi trong cam kết bảo hành.

Nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 21 Thông tư 28/2012 / TTNHNN:

“Bên chủ nợ chấm dứt. Việc người có quyền hết nghĩa vụ đương nhiên chấm dứt nghĩa vụ của người bảo lãnh.

– Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo đúng cam kết bảo lãnh. Việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành chấm dứt nghĩa vụ bảo hành. Đó là cái kết chắc chắn và rõ ràng nhất chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh, khi đó chỉ còn lại mối quan hệ giữa tổ chức tín dụng và bên nhận bảo lãnh, hoạt động bảo lãnh của ngân hàng được thay thế bằng hoạt động của bên thứ ba.

– Bảo lãnh bị hủy bỏ hoặc thay thế bằng một bảo lãnh khác. Khi bảo lãnh bị hủy bỏ thì cam kết bảo lãnh sẽ không còn hiệu lực, bên bảo lãnh không có nghĩa vụ theo cam kết bị hủy bỏ. Có hai trường hợp chấm dứt: các bên chấm dứt hợp đồng phát hành bảo lãnh và các bên chấm dứt cam kết bảo lãnh. Trong trường hợp các bên đã thỏa thuận thay thế bảo hành bằng biện pháp bảo đảm khác thì nghĩa vụ bảo hành của bên bảo hành sẽ được thay thế bằng nghĩa vụ khác, như vậy nghĩa vụ bảo hành này sẽ chấm dứt.

– Cam kết bảo lãnh đã hết hạn.

– Người bảo lãnh từ bỏ nghĩa vụ bảo lãnh cho người bảo lãnh. Bản chất của hành vi này là người bảo lãnh từ bỏ yêu cầu của mình đối với người bảo lãnh. Việc người bảo lãnh miễn cho người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ phải được chỉ rõ, nói chung bằng văn bản, để làm cơ sở vững chắc cho người bảo lãnh.

– Nghĩa vụ bảo hành chấm dứt trong các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.

Do đó, bài viết ở trên với chức danh bảo lãnh không hủy ngang mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn việc đọc đầy đủ thông tin bảo hành phi kênh và thông tin liên quan. Trong quá trình khám phá xem có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về việc không hủy bỏ các biện pháp bảo vệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hiểu rõ hơn.

Xem thêm: Bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc