Trang chủ Từ khóa Bầu

Từ khóa: bầu

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị...

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bãi bỏ quy định Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị....

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG