Trang chủ Từ khóa Bộ máy nhà nước

Từ khóa: bộ máy nhà nước

Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động...

Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án, Viện kiểm...

Chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước

Mỗi kiểu nhà nước sẽ có chức năng, hình thức và bộ máy riêng biệt. Chức năng của nhà nước là phương tiện, công...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG