Trang chủ Từ khóa Cổ đông thiểu số

Từ khóa: cổ đông thiểu số

Quyền yêu cầu họp Đại hội đồng cổ đông của cổ...

Cổ đông 'thiểu số' có quyền lập văn bản gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để yêu cầu tổ chức...

Quy định pháp luật về quyền cổ đông thiểu số trong...

Luật Doanh nghiệp 2014 đưa ra một số quy định mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG