Trang chủ Từ khóa Hội đồng quản trị

Từ khóa: Hội đồng quản trị

Ai có quyền bầu chủ tịch hội đồng quản trị ?

Việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị mới có phải được đại hội đồng cổ đông thông qua không? Một thể nhân được...

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định,...

Công nhận hội đồng quản trị trường Trung cấp tư thục

Hội đồng quản trị trong trường trung cấp tư thục là đại diện duy nhất của Chủ sở hữu, có nhiệm kỳ 5 năm,...

Quản trị công ty cổ phần, một số vấn đề bất...

Quản trị công ty cổ phần theo nghĩa rộng nhất nó bao gồm tất cả các mối quan hệ liên quan không chỉ là nội bộ...

Tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và...

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định rõ ràng và tách bạch giữa hai chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám...

Ủy quyền người khác tham gia họp Hội đồng quản trị

Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định rằng trong cuộc họp Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần, một thành viên Hội...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ