Trang chủ Từ khóa Bãi nhiệm

Từ khóa: bãi nhiệm

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị...

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bãi bỏ quy định Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị....

Phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức

Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức là những vấn đề được quy định rõ ràng trong luật cán bộ, công chức 2008. Phạm vi...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG