Trang chủ Từ khóa Quyền yêu cầu họp đại hội đồng cổ đông

Từ khóa: quyền yêu cầu họp đại hội đồng cổ đông

Quyền yêu cầu họp Đại hội đồng cổ đông của cổ...

Cổ đông 'thiểu số' có quyền lập văn bản gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để yêu cầu tổ chức...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG