Các kiểu và hình thức nhà nước XHCN trong lịch sử.

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 26/06/2022
view 51
comment-forum-solid 0
Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bởi vì thách thức cơ bản của tất cả các cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền, trong đó việc giành chính quyền rất khó.

Soundtoys Torrent

Các kiểu và hình thức nhà nước có trong lịch sử

Các kiểu nhà nước

hình thức nhà nước xhcn trong lịch sử

"Kiểu nhà nước" dùng để chỉ giai cấp xã hội mà bộ máy cai trị thuộc về, cũng như hệ thống kinh tế và hình thái kinh tế xã hội mà nó thuộc về. Hệ thống kinh tế của xã hội tạo ra nó quyết định kiểu nhà nước. Kết quả là, có ba kiểu nhà nước tương ứng với ba hình thái kinh tế xã hội có các giai cấp đối kháng: Nhà nước chiếm hữu nô lệ, Nhà nước phong kiến và Nhà nước tư sản. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu chính quyền độc đáo và mới lạ.

Nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản đều có những đặc điểm riêng, nhưng đều là “nhà nước theo đúng nghĩa”, được xây dựng trên nền tảng sở hữu tư nhân. tư liệu sản xuất và công cụ duy trì sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với quần chúng nhân dân lao động.

Khác với các nhà nước có giai cấp bóc lột trong quá khứ, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, nhà nước của giai cấp công nhân thực hiện dân chủ và công bằng xã hội cho mọi công dân. Sứ mệnh lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa là vừa chống độc tài bằng bạo lực, vừa đàn áp thù trong, giặc ngoài, vừa tổ chức và xây dựng thành công các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; trong đó chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là vừa độc tài bằng bạo lực vừa đàn áp thù trong, giặc ngoài; trong đó chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là vừa độc tài bằng bạo lực vừa đàn áp thù trong, giặc ngoài.

Các hình thức nhà nước

hình thức nhà nước xhcn trong lịch sử

Hình thức nhà nước là khái niệm dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác, đó là một hình thức quyền lực do giai cấp thống trị nắm giữ. Giai cấp thống trị có tổ chức độc tài dưới một hình thức nhất định, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, trước hết là mối quan hệ lực lượng giữa các giai cấp trong một thời kỳ lịch sử nhất định, cũng như đặc điểm, truyền thống của mỗi giai cấp, dân tộc

Hình thức nhà nước có tác động đáng kể đến việc củng cố, bảo vệ và thực hiện quyền lực nhà nước. Chính vì vậy, để thực hiện quyền lực thống trị chính trị của mình một cách hiệu quả nhất, các giai cấp thống trị đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một kiểu nhà nước phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước. Các kiểu nhà nước khác nhau có tác động đến cách thức thực hiện quyền lực nhà nước, nhưng không làm thay đổi bản chất của quyền lực nhà nước.

Đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

hình thức nhà nước xhcn trong lịch sử

  • Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thực hiện quyền kiểm soát đối với giai cấp công nhân.
  • Nhà nước ta dựa trên nguyên tắc thống nhất quyền lực và nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng phân công rõ ràng và hỗ trợ hiệu quả của cả ba nhánh chính quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  • Chính phủ của chúng ta vừa là một cơ cấu chính trị, hành chính, vừa là một tổ chức quản lý kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Nhà nước phục vụ hai mục đích: nó tổ chức xây dựng và nó đàn áp. Trong đó mục tiêu chủ yếu của tổ chức xây dựng là bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi toàn diện và triệt để chỉ vì có tổ chức mới xây dựng thành công xã hội mới.
  • Vì lợi ích thực tế của dân tộc do nhà nước ta đại diện hoàn toàn tương ứng với lợi ích quốc tế của giai cấp công nhân nên nhà nước ta có sự thống nhất giữa tính dân tộc và tính quốc tế.
  • Nhà nước ta là phương tiện để Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với sự phát triển của đất nước. Bản chất giai cấp công nhân của bộ máy nhà nước do Đảng lãnh đạo quyết định.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.25591 sec| 1013.586 kb