Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và chuyên môn

0
150
Đánh giá

Cơ quan hành chính là gì? Quy định pháp luật về cơ quan hành chính? Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn chi tiết nhất. Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này qua bài viết dưới đây.

Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyên chuyên môn chi tiết nhất
Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyên chuyên môn chi tiết nhất

Cơ quan hành chính là gì?

Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước, trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào các cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của cơ quan hành pháp và hoạt động hành pháp. Cơ cấu tổ chức xã hội và lĩnh vực thẩm quyền do pháp luật quy định.

Quy định pháp luật về cơ quan hành chính

Cơ quan hành chính nhà nước trước hết là cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Các cơ quan hành chính nhà nước tham gia vào hoạt động hành chính hành pháp (tức là hoạt động dựa trên cơ sở pháp luật và thực thi pháp luật) nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.

Hoạt động điều hành – chấp hành hay còn gọi là hoạt động quản lý hành chính nhà nước được hiểu là hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan chính phủ khác cũng thực hiện các hoạt động hành chính của chính phủ, nhưng đó không phải là khía cạnh chính của hoạt động, chỉ hoạt động được thực hiện để thực hiện các chức năng cơ bản của Cơ quan nhà nước, như: chức năng lập pháp của Quốc hội, chức năng tư pháp của toà án nhân dân, chức năng giám sát của viện kiểm sát nhân dân.

Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung mới được thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội,… Mục đích của quản lý hành chính nhà nước là thực hiện chức năng của quản lý hành chính nhà nước.

Thứ hai, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập từ trung ương đến cơ sở do chính quyền đứng đầu và tạo thành một thể thống nhất, được tổ chức theo hệ thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết với nhau, cần thiết có sự phụ thuộc lẫn nhau trong tổ chức và hoạt động. thực hiện quyền quản lý hành chính nhà nước. Do đó, các cơ quan hành chính của nhà nước được phân cấp nghiêm ngặt và tạo thành một hệ thống thống nhất. Bộ máy hành chính nhà nước chủ yếu thực hiện quyền hành pháp và thực hiện các hoạt động cụ thể, phức tạp và đa dạng.

Thứ ba, cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp hoặc gián tiếp cấp dưới trực tiếp hoặc gián tiếp của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, chịu sự giám sát và báo cáo công việc của mình với cơ quan quyền lực nhà nước. Như vậy, các cơ quan này phải chịu sự chỉ đạo, giám sát của các cơ quan dân cử tương ứng và có trách nhiệm báo cáo cơ quan đó. Có những chính quyền cấp tỉnh không phải do các cơ quan
trực tiếp thành lập mà bởi các chính quyền cấp tỉnh cấp trên, tuy nhiên, về cơ bản cũng chịu sự giám sát và quản lý của các cơ quan dân số tương ứng.

Thứ tư, thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước được pháp luật quy định trên cơ sở lãnh thổ, ngành hoặc kinh nghiệm chung. Đó là các quyền và nhiệm vụ hành chính được giới hạn trong phạm vi hoạt động điều hành và điều hành.

Thứ năm, cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung có hệ thống các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị cơ sở của bộ máy hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội.Hầu hết các cơ quan có chức năng hành chính đều có đơn vị trực thuộc.

Thứ sáu, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được bảo đảm trực tiếp bởi ngân sách nhà nước và các thiết chế vật chất khác, vì họ là chủ thể trực tiếp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính, tài sản khác, tài nguyên chủ yếu của đất nước.

Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyền chuyên môn chi tiết nhất 

Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyên chuyên môn chi tiết nhất
Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và thẩm quyên chuyên môn chi tiết nhất

Điểm giống nhau

Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước chuyên trách có những điểm giống nhau sau:

(i) Đều là cơ quan hành chính nhà nước có quyền hạn quản lý hành chính nhà nước.

(ii) Tất cả đều có đội ngũ cán bộ, sĩ quan thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo mục đích được giao để thực hiện chức năng nhiệm vụ.

(iii) Cả hai đều có thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điểm khác nhau

Cũng có những điểm khác biệt cơ bản giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung và cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn, có thể phân biệt như sau:

Mục tiêu phân biệt Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn
Khái niệm

Là cơ quan hành chính do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân thành lập, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở trung ương và địa phương.

Là cơ quan hành chính nhà nước được thành lập ở Trung ương để giúp cơ quan hành chính thực hiện chức năng hành chính chuyên môn, nghiệp vụ.

Tên gọi  Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp.  Bộ và cơ quan ngang bộ.
Phạm vi thực hiện quyền quản lý hành chính nhà nước

Các cơ quan này có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nó có chức năng lãnh đạo hành chính của ngành hoặc địa bàn làm việc trong cả nước.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt  động  Để được tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo.  Được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người.
Về lãnh thổ  Có cả ở trung ương và địa phương.  Chỉ có ở trung ương, còn ở địa phương chỉ là các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ mà không phụ thuộc về tổ chức xã hội vì các cơ quan chuyên môn do ủy ban nhân dân lập ra.