Mẫu hợp đồng gia công phần mềm

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 31/08/2021
view 434
comment-forum-solid 0

Hợp đồng gia công phần mềm là một trong những loại hợp đồng thông dụng hiện nay. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về mẫu Hợp đồng gia công phần mềm.

Hợp đồng gia công phần mềm Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng gia công phần mềm là gì?

Gia công phần mềm là một hoạt động mang tính thương mại. Theo đó, đơn vị nhận gia công thực hiện hiện một hoặc nhiều công việc trong quá trình sản xuất phần mềm của bên đặt gia công để hưởng lợi nhuận.

Hợp đồng gia công này là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đi thuê. Còn bên đi thuê sẽ có trách nhiệm nghiệm thu công việc, sản phẩm và thanh toán tiền công.

Xem thêm về Hợp đồng gia công mới nhất

Mẫu Hợp đồng gia công phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM

Số:......./HĐGC

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên;

Hôm nay, ngày..... tháng.....năm 20..., tại............................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT GIA CÔNG (BÊN A):

Tên giao dịch:

Giấy CN ĐKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Người đại diện:

BÊN NHẬN GIA CÔNG (BÊN B):

Tên giao dịch:

Giấy CN ĐKDN số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Người đại diện:

Chức vụ:

Bên A mong muốn thuê Bên B thực hiện gia công phần mềm như mô tả trong hợp đồng này để hỗ trợ việc kinh doanh của Bên A.

Bên B mong muốn thực hiện dịch vụ này cho Bên B theo như các điều khoản của Hợp đồng. Bên B đảm bảo là họ có đầy đủ khả năng và kỹ năng để thực hiện gia công phần mềm theo như mô tả tại Hợp đồng này.

Do vậy, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng gia công phần mềm với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: giải thích từ ngữ

Trong khuôn khổ của Hợp đồng này, các từ ngữ sẽ được hiểu như sau:

1.1 “Hỗ trợ cấp một” nghĩa là các dịch vụ hỗ trợ do Bên A cung cấp cho người dùng cuối, bao gồm nhưng không giới hạn là giải quyết các trục trặc người dùng cuối gặp phải khi sử dụng phần mềm của Bên A;

1.2 “Hỗ trợ cấp hai” nghĩa là các dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các dịch vụ cơ bản cho người dùng cuối, bao gồm nhưng không giới hạn:

- sửa lỗi, bảo trì và cập nhật phần mềm, và

- chẩn đoán các trục trặc mà Khách hàng không thể giải quyết.

1.3 “Hợp đồng” được hiểu là Hợp đồng này cùng các Phụ lục đính kèm và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hoặc các văn bản, tài liệu được xác định là một phần của Hợp đồng.

1.4 “Sản phẩm” được hiểu là phần mềm là đối tượng của Hợp đồng gia công phần mềm này.

1.5 “Pháp luật”: nghĩa là tất cả các luật, bộ luật, pháp lệnh, nghị định, quy chế, quyết định, thông tư, hướng dẫn, quy tắc, lệnh hoặc các văn bản pháp lý khác của các cơ quan nhà nước Việt Nam đã được ban hành, phổ biến công khai và có hiệu lực pháp lý cũng như các sửa đổi hoặc thay thế chúng vào từng thời điểm;

1.6 “Ngày” được hiểu là ngày làm việc, trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Pháp luật.

1.7 “Thông Tin Mật” được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn là các điều khoản của Hợp đồng này và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được các Bên cung cấp cho nhau cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp đồng này. Ngoài ra, thông tin mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của các Bên.

1.8 “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là các sự kiện hoặc tình huống xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được hoặc không thể tránh được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, nổi loạn, khởi nghĩa, cấm vận, sự thay đổi căn bản của chính sách Pháp luật gây bất lợi nghiêm trọng và làm cho Các Bên không thực hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: nội dung công việc

2.1 Chung

Bên B sẽ cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm bên A bao gồm các dịch vụ sau:

- Thiết kế, phát triển, thử nghiệm, phân phối, duy trì, cập nhật, cung cấp Hỗ trợ cấp hai

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật cho Phần mềm

Để thực hiện các dịch vụ gia công phầm mềm này, Bên A ủy quyền cho Bên B xây dựng một đội ngũ nhân viên gần có được kỹ năng được nêu trong Phụ lục 1.

2.2 Báo cáo:

Bên B sẽ gửi cho bên A cáo hàng tháng hoặc theo quy định của người phụ trách dự án của Bên A, trong đó sẽ có một mô tả về tình trạng hiện tại của Phần mềm và tiến độ / tính năng ước tính sẽ được thực hiện trong tháng tới. Bên B có cuộc họp (trực tuyến / ngoại tuyến) với Bên A hàng tuần hoặc thường xuyên hơn nếu Bên A yêu cầu, để thảo luận và báo cáo về tiến độ và tiêu chuẩn của Phần mềm.

ĐIỀU 3: thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng là một năm kể từ ngày ký. Sau đó, hợp đồng sẽ gia hạn hàng năm cho đến khi chấm dứt theo quy định tại Hợp đồng.

ĐIỀU 4: phí gia công và thanh toán

4.1 Phí gia công:

Đối với dịch vụ gia công phần mềm của Hợp đồng này, Bên A sẽ thanh toán dựa trên chi phí nhân công, được tính bằng tổng số giờ lao động và tiền công lao động theo giờ, với mức giá theo trình độ kỹ năng được nêu tại Phụ lục 1.

Các mức giá quy định tại Phụ lục 1 sẽ được ấn định trong một (1) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này, và sau đó có thể tăng lên không quá mười lăm phần trăm (15%) mỗi năm khi thông báo trước bằng văn bản ba mươi (30) ngày cho bên A.

4.2 Thanh toán

Bên A thanh toán định kỳ cho bên B mỗi 03 (ba) tháng, trong vòng 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của kỳ thanh toán, khi nhận được yêu cầu thanh toán của Pary B (mẫu trong Phụ lục 2) và tất cả các khoản phải trả khác phát sinh (hoàn trả chi phí đi lại).

Thông tin chuyển khoản:.......................................................................................................

ĐIỀU 5: quyền và nghĩa vụ của bên a

5.1 Quyền

Được yêu cầu bên B thực hiện việc gia công phần mềm theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng

Được yêu cầu bên B thường xuyên cung cấp thông tin về tiến độ gia công phần mềm cho bên A

Yêu cầu bên B giải quyết các sự cố về chất lượng sản phẩm gia công trong phạm vi trách nhiệm của bên B

Từ chối nhận nghiệm thu và bàn giao sản phẩm nếu sản phẩm gia công không đảm bảo các yêu cầu đã thỏa thuận.

Được đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường theo quy định của Hợp đồng này.

5.2 Nghĩa vụ

Cung cấp cho bên B đầy đủ thông tin để thực hiện việc gia công phần mềm trong thời hạn quy định tại Hợp đồng này.

Nghiệm thu và nhận sản phẩm phần mềm đã gia công theo quy định tại Hợp đồng này.

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ gia công theo quy định tại Hợp đồng này.

Cam kết tuân theo các chỉ dẫn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm gia công của bên B.

Thông báo kịp thời các sự cố phát sinh liên quan đến chất lượng của phần mềm gia công trong vòng 48 (Bốn mươi tám) tiếng kể từ thời điểm phát hiện sự cố.

ĐIỀU 6: quyền và nghĩa vụ của bên b

6.1 Quyền

Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí gia công theo quy định tại Hợp đồng này.

Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện gia công phần mềm.

Được nhận các khoản thanh toán do chậm thanh toán và chậm nhận hàng theo quy định của Hợp đồng này.

Được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bên A chậm cung cấp thông tin dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng.

Được đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thương thiệt hại theo quy định của Hợp đồng này.

6.2 Nghĩa vụ

Hoàn thành việc gia công phần mềm theo đúng thỏa thuận Hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm gia công trừ trường hợp do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên A.

Thường xuyên cung cấp thông tin về quá trình gia công phần mềm theo yêu cầu của bên A.

Nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của bên A về chất lượng dịch vụ.

Cử nhân viên hướng dẫn bên A quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm.

ĐIỀU 7: THAY ĐỔI PHẠM VI công việc

7.1 Bất cứ lúc nào trong thời hạn của Hợp đồng này, Bên A có thể yêu cầu Bên B cung cấp các dịch vụ bổ sung hoặc giảm bớt như được quy định dưới đây.

7.2 Bên A sẽ gửi cho bên B bằng văn bản tất cả các yêu cầu sửa đổi dịch vụ như thay đổi, sửa đổi, tăng cường hoặc bổ sung dịch vụ và / hoặc thời gian và / hoặc địa điểm thực hiện. Bên A có thể gửi các đề nghị sửa đổi kỹ năng của nhân sự gia công phần mềm bất cứ lúc nào. Bên B sẽ thực hiện các yêu cầu đó ngay khi có thể.

ĐIỀU 8: nghiệm thu và bàn giao

8.1 Trong thời hạn 05 (Năm) ngày kể từ ngày bên B gửi thông báo bằng văn bản đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, bên A có trách nhiệm phải tiến hành nghiệm thu công việc. Trong trường hợp bên A không có phản hồi trong thời hạn nêu trên, công việc mặc nhiên được nghiệm thu.

8.2 Trong trường hợp nghiệm thu nhưng phát hiện có sự sai khác giữa phần mềm đã gia công so với thỏa thuận của các bên, Bên B có trách nhiệm khắc phục trong thời hạn hai bên thỏa thuận. Khi hết thời hạn trên, hai bên tiến hành nghiệm thu theo quy định ở Khoản 1 Điều này.

ĐIỀU 9: bảo hành và bảo trì sản phẩm

9.1 Bên B có nghĩa vụ bảo hành trong thời hạn 03 (ba) tháng đối với những sự số, lỗi phần mềm phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng. Bên B chỉ cam kết bảo hành những lỗi kỹ thuật xảy ra với sản phẩm do lỗi của bên B trong quá trình gia công phần mềm.

9.2 Bên B sẽ tiến hành sửa chữa có thu phí theo thỏa thuận của hai bên nếu lỗi xảy không thuộc phạm vi bảo hành.

9.3 Bên B không có nghĩa vụ phải thực hiện bảo hành hay sửa lỗi nếu như bên A tự ý hoặc yêu cầu bên thứ ba nào khác can thiệp vào phần mềm. Trong trường hợp này bên B sẽ thực hiện thu phí sửa chữa theo bảng giá sửa chữa của bên B nếu bên A có yêu cầu.

9.4 Bên B sẽ tiến hành bảo hành có thu phí theo sự thỏa thuận của hai bên nếu sự cố do lỗi server, hacker tấn công hoặc các lỗi khác không do lỗi của bên A hoặc bên B.

ĐIỀU 10: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các chương trình, thông số kỹ thuật, tài liệu và tất cả các thông tin kỹ thuật khác do Bên B chuẩn bị liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ trong phạm vị Hợp đồng này sẽ trở thành và luôn là tài sản của riêng Bên A.

Xem thêm về Hợp đồng gia công cơ khí

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Cả hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.

Bên B không nhận được tiền từ Bên A trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khoản tiền đó đến hạn phải trả theo như quy định tại Hợp đồng.

Trường hợp một bên vi phạm nghiêm trọng và liên tiếp nghĩa vụ của mình và không khắc phục vi phạm đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên còn lại bằng văn bản.

Trường hợp trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng, một trong hai bên bị tuyên bố phá sản, bị tuyên bố mất khả năng thanh toán hoặc có bằng chứng rõ ràng rằng bên đó vĩnh viễn không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng.

Trường hợp trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng, một trong hai bên thay đổi một phần hoặc toàn bộ chủ sở hữu. Việc thay đổi chủ sở hữu phải được thông báo ngay cho bên còn lại ngay lập tức khi nó được công bố hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thay đổi một phần hoặc toàn bộ chủ sở hữu

ĐIỀU 12: Điều khoản bất khả kháng

12.1 Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong hai bên không thể thực hiện những nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng, nghĩa vụ đó sẽ được đình chỉ thực hiện nếu một trong hai bên chủ động thông báo cho bên còn lại về việc không thể thực hiện nghĩa vụ vì lý do bất khả kháng, kèm theo đó là xác nhận sự kiện bất khả kháng của cơ quan có thẩm quyền.

12.2 Bên bị thiệt hại bởi sự kiện bất khả kháng sẽ dùng mọi nỗ lực để khắc phục, khôi phục lại điều kiện ban đầu để thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Việc kết thúc tình trạng bất khả kháng phải được bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên còn lại sớm nhất có thể.

12.3 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài trong thời gian 06 tháng trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng (06 tháng là tổng thời gian có thể được tạo thành từ một hoặc nhiều sự kiện bất khả kháng) thì bên không phải chịu sự kiện bất khả kháng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 60 ngày.

ĐIỀU 13: ngôn ngữ và luật áp dụng

13.1 Hợp đồng này được lập thành 02 (Hai) bản Tiếng Anh và 02 (Hai) bản Tiếng Việt. Mỗi Bên giữ 01 (Một) bản Tiếng Anh và 01 (Một) bản Tiếng Việt để phối hợp thực hiện.

13.2 Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hai bản thì bản tiếng Việt sẽ được dùng làm căn cứ.

13.3 Luật áp dụng cho Hợp đồng này là pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 14: Giải quyết tranh chấp

14.1 Các Bên cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ được quy định Hợp đồng này.

14.2 Trường hợp có phát sinh tranh chấp, các Bên giải quyết trước hết bằng con đường thương lượng, hòa giải.

14.3 Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng con đường thương lượng, hòa giải thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

ĐIỀU 15: Điều khoản thi hành

15.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Các nội dung chưa đề cập trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo các quy định Pháp luật có liên quan.

15.2 Hợp đồng không được phép chuyển nhượng cho Bên thứ ba trừ khi có sự thông báo và đồng ý bằng văn bản chính thức của hai Bên.

15.3 Việc sửa đổi bổ sung Hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận và đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp có điều khoản mâu thuẫn giữa Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng thì Phụ lục Hợp đồng được ưu tiên áp dụng.

15.4 Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện. Đại diện các Bên đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và cùng ký tên dưới đây./.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.49729 sec| 1132.93 kb