Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Những yếu tố cấu thành năng lực chủ thể

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/06/2022
view 0
comment-forum-solid 0

Để cá nhân tham gia các giao dịch dân sự thông thường, chủ thể phải có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Như vậy, để hiểu rõ hơn về các yếu tố tạo nên năng lực kỷ luật của cá nhân bạn đọc, bạn có thể tham khảo nội dung sau:

Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Những yếu tố cấu thành năng lực chủ thể Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Những yếu tố cấu thành năng lực chủ thể

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Hiến pháp ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2013

Bộ luật dân sự ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015

Năng lực chủ thể của cá nhân?

Các yếu tố cấu thành năng lực chủ thể của cá nhân.

Khái niệm: Năng lực chủ thể của cá nhân là năng lực để cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách là chủ thể và tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp luật.

Bao gồm hai yếu tố:

- Năng lực do pháp luật quy định (năng lực pháp luật dân sự) là năng lực xem xét chủ thể nào là cá nhân, chủ thể nào không được thừa nhận trong từng quan hệ pháp luật cụ thể.

- Năng lực riêng của chủ thể: tuỳ theo lứa tuổi và trình độ ý thức của cá nhân mà xem xét khả năng tham gia các quan hệ pháp luật có thể xảy ra.

Mối quan hệ giữa các yếu tố:

Hai yếu tố trên là cần và đủ để tạo nên năng lực chủ thể của cá nhân.

- Năng lực pháp luật là tiền đề pháp lý cho phép chủ thể thực hiện năng lực của mình, được hiểu là phạm vi các quyền mà pháp luật quy định cho cá nhân, cá nhân chỉ được ủy quyền thực hiện các quyền trong khuôn khổ này. Cá nhân được phép thực hiện một số hành vi (pháp luật cho phép hoặc không cấm).

- Năng lực hành vi dân sự là “phương tiện” thực hiện năng lực hành vi dân sự hợp pháp.

Hiểu nôm na là: pháp luật thừa nhận quyền của chủ thể, quyền này chỉ có thể thực hiện được khi chủ thể thực hiện hành vi của mình.

- Năng lực pháp luật có khi bẩm sinh, năng lực hành vi có khi đạt đến độ tuổi nhất định

- Năng lực pháp luật của mọi cá nhân là như nhau, năng lực hành vi không giống nhau

- Năng lực pháp luật chấm dứt khi cá nhân chết, Năng lực hoạt động chấm dứt ngay cả khi cá nhân đó còn sống. Năng lực chủ thể của cá nhân bao gồm năng lực hành vi và năng lực pháp luật.

Xem thêm: Hợp đồng thế chấp vô hiệu 

Mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Những yếu tố cấu thành năng lực chủ thể Năng lực chủ thể của cá nhân là gì? Những yếu tố cấu thành năng lực chủ thể

Khái niệm:

Năng lực dân sự của cá nhân là năng lực do hành vi của mình xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự (BLDS 2015).

Trình độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân:

**Tiêu chí: Độ tuổi của chủ thể

Đủ năng lực hành vi: Người thành niên - từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp bị tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi.

Năng lực hành vi một phần: Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự một phần.

Không có năng lực hành vi: Người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự: không có tuổi

Khuyết tật về Hành vi: Không có tuổi. Người có năng lực hành vi dân sự nhưng do sự kiện, hiện tượng mất năng lực hành vi.

** Tiêu chí: Người thực hiện giao dịch dân sự

Năng lực hành vi đầy đủ: Người này có đầy đủ tư cách chủ thể, có đầy đủ quyền tham gia vào các quan hệ dân sự với tư cách là chủ thể độc lập và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Năng lực hành vi một phần: Người có năng lực hành vi một phần là người chỉ có thể xác lập và thực thi các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong một giới hạn nhất định do pháp luật dân sự quy định.

Không có năng lực hành vi: Mọi giao dịch dân sự của người này đều do người đại diện xác lập, thực hiện. Vì người đó thiếu năng lực hành vi để điều khiển hành vi và hậu quả của nó. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: Người nghiện ma túy hoặc sử dụng chất kích thích khác dẫn đến hủy hoại tài sản của gia đình thì khi có đơn của người có quyền lợi liên quan, Tòa án có thể tuyên người đó bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. hạn chế năng lực

Mất năng lực hành vi: Mọi giao dịch dân sự của người này do người đại diện xác lập, thực hiện.

Ý nghĩa: Trình độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân thể hiện khả năng xác lập và thực thi các quyền và nghĩa vụ của cá nhân. Căn cứ vào việc xác định mức độ hành vi dân sự của cá nhân có thể xác định đầy đủ tư cách của cá nhân trong quan hệ dân sự về hành vi do mình thực hiện.

Năng lực hành vi dân sự của ai?

Năng lực dân sự của cá nhân được quy định tại Điều 16 Bộ luật dân sự năm 2015 “Năng lực dân sự của cá nhân là năng lực của cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự”.

Năng lực dân sự của một người là điều kiện tiên quyết và cần thiết để công dân có quyền và nghĩa vụ. Đặc điểm của năng lực hành vi dân sự của cá nhân:

- Năng lực dân sự của cá nhân được Nhà nước thừa nhận bằng hành vi pháp lý mà nội dung của nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội; hình thái kinh tế tại một thời điểm lịch sử nhất định.

- Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật, khoản 2 điều 14 quy định: “Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật như nhau”. Năng lực pháp lý không bị giới hạn vì bất kỳ lý do gì.

Xem thêm: Xây nhà lấn chiếm không gian

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và quyền dân sự chủ thể của cá nhân: năng lực pháp luật là điều kiện tiên quyết để công dân có những quyền dân sự cụ thể, nhưng bản thân nó không phải là một quyền.

- Năng lực dân sự của cá nhân do nhà nước quy định cho mọi cá nhân, nhưng nhà nước cũng không để công dân tự hạn chế năng lực dân sự của mình.

Điều 18 Bộ luật Dân sự 2015: “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân chỉ bị hạn chế trong những trường hợp pháp luật có quy định”. Như vậy, theo quy định của pháp luật, cá nhân có thể bị hạn chế năng lực hành vi dân sự dưới hai hình thức:

i/ Văn bản luật chung quy định rằng một số loại người không được tham gia vào các giao dịch dân sự cụ thể. Ví dụ, một số ngành nghề không được phép. Quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có liên quan. Ví dụ, một tòa án quyết định cấm một người nào đó ở với một người nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể.

ii/ Về bản chất, đó chỉ đơn thuần là tạm đình chỉ năng lực chứ không phải tước năng lực pháp luật dân sự.

- Bảo hiểm luật dân sự. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể chỉ tồn tại với tư cách là những quyền khách quan do pháp luật quy định cho các chủ thể, để biến những “Khả năng” này thành những quyền cụ thể cần có nhiều điều kiện khách quan (kinh tế, xã hội, chính trị xã hội, đảng phái) và các điều kiện chủ quan khác.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19590 sec| 1045.711 kb