Phân tích những nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước

Bởi Phạm Nhật Thăng - 18/05/2022
view 102
comment-forum-solid 0
Khái quát nội dung quản lý hành chính nhà nước? Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những vấn đề này qua bài viết dưới đây.

1- Khái quát nội dung quản lý hành chính nhà nước

Trong nội dung này, Lãnh đạo được hiểu một cách khái quát nhất là nhằm đảm bảo rằng hệ thống phát triển một cách có trật tự và phù hợp với luật pháp mà nó được đề cập đến trong một hệ thống nhất định và theo một mục tiêu và phương hướng nhất định. Vậy quản lý nhà nước là gì?

Một trong những hình thức quản lý xã hội chứa đựng quyền lực của nhà nước và sử dụng quyền lực đó để điều chỉnh các mối quan hệ nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì và phát triển được hiểu một cách có trật tự là quản lý nhà nước. Từ đó có thể hiểu khái niệm này là sự bảo đảm cho việc thực hiện các chức năng và nghĩa vụ của nhà nước.

Quản lý là hoạt động hành chính của cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước, cụ thể là cơ quan hành pháp.Vì vậy, có thể thực hiện sự chỉ đạo, điều hành mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật, đó là chính quyền và ủy ban nhân dân các cấp. Cơ chế làm việc của hệ thống cơ quan: quyền lực, cơ quan tư pháp và các cơ quan giám sát để thực hiện quyền lập pháp và tư pháp tuy không thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhưng vẫn được xác định là có công tác hành chính như công tác tổ chức cán bộ, chế độ công vụ,...

Trên thực tế, quyền hành pháp được ghi nhận qua hai nội dung chủ yếu là quản lý và điều tiết nhà nước. Trong đó:

(i) Pháp lệnh được thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn áp dụng pháp luật.

(ii) Hành chính của nhà nước là việc tổ chức, điều hành và phối hợp các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm thực hiện quyền sống xã hội.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, bản chất của quản lý Nhà nước là thực hiện quyền hành pháp của nhà nước, là sự tác động có tổ chức. Đồng thời, nhà nước với quyền lực của mình điều chỉnh pháp luật nhà nước về các quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất (luật sư đất đai) của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước

Vai trò Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước đã được ghi nhận, xác định và khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là từ đầu Cách mạng Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 cho đến nay. Về mặt pháp lý, vai trò của Đảng lãnh đạo đã được quy định rõ ràng trong hiến pháp kể từ hiến pháp 1980 và đã được thông qua trong tất cả các văn bản hiến pháp sau đó.

Đồng thời, vai trò chủ yếu của Đảng lãnh đạo trong cả hệ thống chính trị và trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như trong hệ thống giáo dục pháp luật đã được kiểm tra hành chính và làm rõ. Trong đó, vai trò của Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước được xác lập như một nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đảng lãnh đạo bằng việc ra đường lối, chính sách, chủ trương quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước. Trên thực tế, chủ trương, chính sách của tổ chức đảng đối với những vấn đề quan trọng của quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước nói riêng phải có chủ trương, nguyên tắc. Vì nước ta hoạt động theo hình thức và nguyên tắc độc đảng. Các quyết định của cấp uỷ quyết định việc quản lý người nghèo và tạo cơ sở quan trọng để các chủ thể quản lý hành chính nhà nước có quyền thể chế hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật quyền thực hiện chúng trong hoạt động hành chính.

Xuất phát từ thực tế vai trò của đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền.Đảng lãnh đạo quản lý nhà nước được Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật.”

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quản lý hành chính nhà nước được thể hiện dưới những hình thức hoạt động nhất định của tổ chức đảng, cụ thể phân tích dưới đây.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

 

3- Đảng lãnh đạo hành chính nhà nước bằng việc xây dựng chính sách, chủ trương, đường lối

Đảng lãnh đạo hành chính nhà nước bằng việc xây dựng chính sách, chủ trương, đường lối của mình trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

Các nghị quyết của các cấp ủy Đảng đề ra những chủ trương hoạt động cơ bản đặt cơ sở hình thành cơ sở cho các đơn vị hành chính nhà nước. Điều quan trọng là các đơn vị hành chính nhà nước có quyền thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được thực hiện trong hoạt động hành chính nhà nước.

Các vấn đề quản lý hành chính của nhà nước luôn căn cứ vào chủ trương, đường lối của đảng để quyết định các vấn đề hành chính khác nhau.

Vai trò lãnh đạo của đảng trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện ở công tác tổ chức cán bộ

Chúng ta biết rằng công tác tổ chức cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Vì vậy, công tác đảng đã động viên được những đảng viên ưu tú, có đầy đủ năng lực và phẩm chất đạo đức đảm đương các nhiệm vụ hành chính nhà nước.

Tổ chức Đảng lấy ý kiến ​​về việc bố trí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, cơ quan nhà nước xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về thừa kế (luật sư thừa kế) của Công ty Luật TNHH Everest.

4- Đảng cũng sử dụng hình thức kiểm tra để thực hiện hành chính nhà nước 

Kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách trong hoạt động hành chính nhà nước để đánh giá hiệu quả, tính thiết thực của các chủ trương, chính sách của Đảng. Từ đó khắc phục những khuyết điểm và củng cố những mặt tích cực của công tác lãnh đạo.

Thông qua việc làm này giúp tổ chức đảng biết được việc thực hiện các chủ trương chính sách mà mình đã đề ra. Căn cứ vào đó, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để hoạt động hành chính được chỉ đạo đúng hướng, phù hợp với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, lợi ích chung của cả cộng đồng.

Bên cạnh các hình thức nêu trên, vai trò Đảng lãnh đạo trong quản lý nhà nước còn được thực hiện thông qua uy tín và vai trò chức năng của tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng quản lý nhà nước nhưng không nhân danh nhà nước, các quyết định của đảng không có tính quyền lực, chỉ ràng buộc trực tiếp đối với mỗi đảng viên. Bởi uy tín của Đảng, sự gương mẫu của mỗi Đảng viên và sức thuyết phục của sự gương mẫu của Đảng viên, sự lãnh đạo của Đảng có quyền lực rất lớn trong quản lý nhà nước.

Qua những biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chúng ta thấy Đảng cộng sản có vai trò trọng yếu, quyết định phương hướng hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là một bộ phận hợp thành các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội. Khi nhìn lại những thành tựu cách mạng và thành tựu của công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta có lý do chính đáng để khẳng định lại vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước nói riêng.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest.

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Phân tích những nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Phân tích những nguyên tắc đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư   tư vấn, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest. org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.45557 sec| 1042.68 kb