Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bởi Phạm Nhật Thăng - 13/04/2024
view 0
comment-forum-solid 0
Đây là thời kỳ của những sự kiện của cách mạng dân chủ tư sản ở các nước Tây Âu (1848-1852): Quốc tế I thành lập (1864); tập I bộ Tư bản của C.Mác được xuất bản (1867). Về sự ra đời của bộ Tư bản, V.I.Lênin đã khẳng định: “từ khi bộ “Tư bản” ra đời... quan niệm duy vật lịch sử không còn là một giả thuyết nữa, mà là một nguyên lý đã được chứng minh một cách khoa học; và chừng nào chúng ta chưa tìm ra một cách nào khác để giải thích một cách khoa học sự vận hành và phát triển của một hình thái xã hội nào đó - của chính một hình thái xã hội, chứ không phải của sinh hoạt của một nước hay một dân tộc, hoặc thậm chí của một giai cấp nữa

Thời kỳ từ 1848 đến Công xã Pari (1871)

Đây là thời kỳ của những sự kiện của cách mạng dân chủ tư sản ở các nước Tây

Âu (1848-1852): Quốc tế I thành lập (1864); tập I bộ Tư bản của C.Mác được xuất bản

(1867). Về sự ra đời của bộ Tư bản, V.I.Lênin đã khẳng định: “từ khi bộ “Tư bản” ra

đời... quan niệm duy vật lịch sử không còn là một giả thuyết nữa, mà là một nguyên lý

đã được chứng minh một cách khoa học; và chừng nào chúng ta chưa tìm ra một cách

nào khác để giải thích một cách khoa học sự vận hành và phát triển của một hình thái

xã hội nào đó - của chính một hình thái xã hội, chứ không phải của sinh hoạt của một

nước hay một dân tộc, hoặc thậm chí của một giai cấp nữa v.v.., thì chừng đó quan

niệm duy vật lịch sử vẫn cứ là đồng nghĩa với khoa học xã hội”. Bộ “Tư bản” là tác phẩm chủ yếu và cơ bản trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học”.

Xem thêm:Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm cuộc cách mạng (1848-1852) của giai cấp

công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen tiếp tục phát triển thêm nhiều nội dung của chủ

nghĩa xã hội khoa học: Tư tưởng về đập tan bộ máy nhà nước tư sản, thiết lập chuyên

chính vô sản; bổ sung tư tưởng về cách mạng không ngừng bằng sự kết hợp giữa đấu

tranh của giai cấp vô sản với phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân; tư tưởng về

xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và xem đó là

điều kiện tiên quyết bảo đảm cho cuộc cách mạng phát triển không ngừng để đi tới

mục tiêu cuối cùng.

Thời kỳ sau Công xã Pari đến 1895

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm Công xã Pari, C.Mác và Ph.Ănghen phát triển

toàn diện chủ nghĩa xã hội khoa: Bổ sung và phát triển tư tưởng đập tan bộ máy nhà

nước quan liêu, không đập tan toàn bộ bộ máy nhà nước tư sản nói chung. Đồng thời

cũng thừa nhận Công xã Pari là một hình thái nhà nước của giai cấp công nhân, rốt

cuộc, đã tìm ra.

C. Mác và Ph.Ăngghen đã luận chứng sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội

khoa học.Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh” (1878), Ph.Ăngghen đã luận chứng sự

phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học và đánh giá công lao của

các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Anh, Pháp. Sau này,V.I.Lênin, trong tác phẩm

“Làm gì?” (1902) đã nhận xét: “chủ nghĩa xã hội lý luận Đức không bao giờ quên rằng

nó dựa vào Xanhximông, Phuriê và Ô-oen. Mặc dù các học thuyết của ba nhà tư tưởng

này có tính chất ảo tưởng, nhưng họ vẫn thuộc vào hàng ngũ những bậc trí tuệ vĩ đại

nhất. Họ đã tiên đoán được một cách thiên tài rất nhiều chân lý mà ngày nay chúng ta

đang chứng minh sự đúng đắn của chúng một cách khoa học”.

C. Mác và Ph.Ăngghen đã nêu ra nhiệm vụ nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội

khoa học: “Nghiên cứu những điều kiện lịch sử và do đó, nghiên cứu chính ngay bản

chất của sự biến đổi ấy và bằng cách ấy làm cho giai cấp hiện nay đang bị áp bức và

có sứ mệnh hoàn thành sự nghiệp ấy hiểu rõ được những điều kiện và bản chất của

sự nghiệp của chính họ - đó là nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự thể hiện

về lý luận của phong trào vô sản”.

C.Mác và Ph.Ăngghen yêu cầu phải tiếp tục bổ sung và phát triển chủ nghĩa

xã hội khoa học phù hợp với điều kiện lịch sử mới.

Mặc dù, với những cống hiến tuyệt vời cả về lý luận và thực tiễn, song cả

C.Mác và Ph.Ăngghen không bao giờ tự cho học thuyết của mình là một hệ thống

giáo điều, “nhất thành bất biến”, trái lại, nhiều lần hai ông đã chỉ rõ đó chỉ là những

“gợi ý” cho mọi suy nghĩ và hành động. Trong Lời nói đầu viết cho tác phẩm Đấu

tranh giai cấp ở Pháp từ 1848 đến 1850 của C.Mác, Ph.Ăngghen đã thẳng thắn thừa

nhận sai lầm về dự báo khả năng nổ ra của những cuộc cách mạng vô sản ở châu Âu,

vì lẽ “Lịch sử đã chỉ rõ rằng trạng thái phát triển kinh tế trên lục địa lúc bấy giờ còn

rất lâu mới chín muồi để xóa bỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa”. Đây cũng

chính là “gợi ý” để V.I.Lênin và các nhà tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân sau

này tiếp tục bổ sung và phát triển phù hợp với điều kiện lịch sử mới.

Đánh giá về chủ nghĩa Mác, V.I.Lênin chỉ rõ: “Học thuyết của Mác là học

thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác”

Xem thêm:Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai, bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest

.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết  được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. 

[b] Bài viết  có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21279 sec| 1014.992 kb