Quyết định hành chính là gì? Các loại quyết định hành chính hiện nay cần biết

Bởi Trần Thu Thủy - 19/05/2022
view 78
comment-forum-solid 0

Quyết định hành chính là gì? Đặc điểm của quyết định hành chính? Các loại quyết định hành chính hiện nay? Nếu như bạn cũng đang thắc mắc về những vấn đề này thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1- Quyết định hành chính là gì?

Quyết định hành chính thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của cán bộ, tổ chức và người được nhà nước ủy quyền, được thực hiện trên cơ sở và để thi hành pháp luật, theo trình tự, cách thức do pháp luật quy định. thực hiện các chức năng quản lý hành chính.

Các loại quyết định hành chính bao gồm quyết định chính sách, quyết định quy định và quyết định cá nhân.

Các loại quyết định hành chính và quyết định quy phạm luôn được trình bày bằng văn bản. Các quyết định của cá nhân chủ yếu được thực hiện bằng văn bản.

Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy nhà nước ở các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp.Một bản trình diễn hiệu suất. Quyền lực của nhà nước là ra các quyết định hợp pháp. Các quyết định lập pháp bao gồm các quyết định của cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp.

Đối với các loại quyết định hành chính của cơ quan hành pháp, có nhiều quan điểm khác nhau. Có ý kiến ​​cho rằng đây là quyết định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, vì các quyết định này do chủ thể quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống cơ quan hành pháp thực hiện. Có ý kiến ​​cho rằng, đây là quyết định của hành chính nhà nước, nhưng phải hiểu hành chính nhà nước theo nghĩa chặt chẽ là hành chính). Thêm vào đó là khái niệm về quyết định hành chính.Thuật ngữ này không chỉ xuất hiện trong khoa học mà còn xuất hiện trong các quy định của luật thực tiễn, chẳng hạn như trong Đạo luật khiếu nại tố cáo, trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ... Vì vậy, nhằm làm rõ khái niệm của loại quyết định này, cũng như giới hạn nội hàm của khái niệm cưỡng chế trên căn cứ và việc áp dụng pháp luật theo trình tự và hình thức do pháp luật quy định để thực hiện các chức năng hành chính đối với các vấn đề được giao phó.

Hiến pháp năm 2013 quy định rằng nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.Các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 cho thấy, nếu muốn quản lý xã hội nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực công, thì không thể tránh khỏi việc thể hiện ý chí của mình thông qua quyền lực dưới hình thức các quyết định tư pháp, kể cả các quyết định hành chính.

Mặt khác, các loại quyết định hành chính do nhiều chủ thể khác nhau ban hành với nội dung phong phú, đa dạng về các lĩnh vực quản lý hành chính, quyết định được lập thành văn bản, quyết định của chủ thể quản lý hành chính được ban hành nhiều. Quyền lực của nhà nước trước hết thể hiện dưới hình thức các quyết định, vì theo quy định pháp luật, chỉ các cơ quan nhà nước mới có quyền đơn phương ban hành các loại quyết định hành chính vì lợi ích chung (theo Luật ra văn bản quy phạm pháp luật chỉ có các tổ chức xã hội liên kết với nhà nước để đưa ra một số quyết định cần thiết). Tính quyền lực và tính một chiều của quyết định hành chính còn được thể hiện rất rõ trong nội dung và mục đích của quyết định. Để thực hiện quyền hành pháp dựa trên cơ sở pháp luật và thực thi pháp luật, các quyết định hành chính luôn thể hiện quyền chỉ huy rất cao, chính vì vậy quyền lực nhà nước còn thể hiện ở việc đảm bảo cho việc thực thi quyết định một cách đúng nguyên tắc. phải được thực thi, kể cả những trường hợp có sự phản đối của cơ quan chủ quản, có nghĩa là việc thực thi quyết định sẽ được đảm bảo bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước nếu cần thiết.

Vấn đề tiếp theo là tính hợp pháp của quyết định. Quyết định hành chính được trình bày ở trên là kết quả của việc tuyên bố ý định của nhà nước. Do đó, các quyết định của nhà nước đều có hiệu lực pháp luật. Quyết định hành chính dường như có tác động trực tiếp đến cơ chế quy định của pháp luật, quyết định hành chính có thể đưa ra các biện pháp hoặc chủ trương quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính. Mặt khác, tính hợp pháp của các quyết định hành chính còn thể hiện ở sự xuất hiện của các quy phạm pháp luật, sự thay thế hoặc sự vô hiệu của các quy phạm pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hành chính của Công ty Luật TNHH Everest 

2- Đặc điểm của quyết định hành chính là gì?

Các loại quyết định hành chính là nội dung cơ bản của luật hành chính, trong đó việc ban hành các quyết định này làm rõ thẩm quyền và quyền hạn của chủ thể quản lý trong việc tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích của hành vi.

Theo Luật tố tụng hành chính 2015, quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan được giao quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành. Hoạt động quản lý được áp dụng một lần cho một hoặc nhiều đối tượng cụ thể.

Như vậy, các loại quyết định hành chính vừa là quyền lực nhà nước vừa là quyền tư pháp. Quyền lực nhà nước thể hiện ở chỗ chủ thể thực hiện quyền lực là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc thực hiện quyền lực này cũng cần có cơ quan quyền lực phù hợp do pháp luật quy định để đảm bảo sự hài hòa, thống nhất trong quá trình thực hiện quyền lực của các bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước…

Về nguyên tắc, mọi quyết định hành chính đều phải được thực hiện, kể cả những quyết định chống đối của những người có trách nhiệm. Quyền tài phán, có nghĩa là quyết định sẽ được thực thi bằng sự cưỡng chế của nhà nước nếu cần thiết.Ngoài ra, quyền lực của nhà nước còn thể hiện ở việc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo đảm thực hiện ý chí của nhà nước như các biện pháp kinh tế, giáo dục, thuyết phục.

Các loại quyết định hành chính là kết quả của ý chí của nhà nước. Khi ban hành quyết định, chủ thể quản lý hành chính có thể xem xét và lấy ý kiến ​​của đối tượng chịu tác động của quyết định về những vấn đề nội dung, nhưng ý kiến ​​này chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giảm khả năng có ý kiến ​​đơn phương của cơ quan quản lý hành chính quốc gia. Do đó, trong các quyết định hành chính, ý chí của nhà nước được thể hiện dưới hình thức tập trung nhất. Do đó, các quyết định của nhà nước đều có hiệu lực pháp luật.

Các loại quyết định hành chính là công cụ không thể thiếu trong quản lý hành chính nhà nước mà ở đó, các đơn vị hành chính thực hiện hầu hết các chức năng hành chính như tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát,... Trong quản lý hành chính của nhà nước, quyết định hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng. Quyết định hành chính với tư cách là công cụ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng quản lý hành chính nhà nước.

3- Các loại quyết định hành chính hiện nay

[a] Căn cứ vào tính chất pháp lý

(i) Quyết định chủ đạo là loại quyết định do các cơ quan hữu quan ban hành nhằm mục đích thiết lập các chủ trương, đường lối và giải pháp quan trọng để quản lý hành chính cho cả nước, một vùng hoặc cho một vùng cụ thể với một đơn vị hành chính cụ thể. Vì vậy, thẩm quyền ra các quyết định trọng yếu này thường thuộc về các chủ thể chiếm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống hành chính với hình thức mà các quyết định loại này thường là nghị quyết.

(ii) Quyết định quy phạm: Việc ban hành quyết định quy phạm là hoạt động đặc trưng của chủ thể thực hiện quyền hành pháp, vì một trong những biểu hiện của quyền hành pháp là quy định. Trên cơ sở pháp luật và các quy định, những người vận hành hệ thống hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành những chuẩn mực cần thiết để cụ thể hoá các luật và quy định của nền hành chính xã hội trong từng lĩnh vực, vì vậy họ quyết định những chuẩn mực có ý nghĩa và vai trò rất đặc biệt trong hệ thống. Văn bản quy phạm pháp luật nói chung và văn bản hành chính nói riêng. Với nội dung quy phạm xử lý xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan, quy phạm pháp luật tạo ra khuôn khổ pháp lý trong đó các chủ thể của quy phạm pháp luật hành chính sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong trường hợp. Lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, chính phủ ban hành các quyết định hành chính dưới hình thức nghị quyết, nghị định.

Căn cứ vào Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; Các quy định, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành, các quyết định hành chính dưới hình thức thông báo, chỉ thị.

[b] Quyết định hành chính của Bộ và cơ quan ngang Bộ

Theo quy định của pháp luật, Bộ là cơ quan quản lý nhà nước có năng lực chuyên môn và quyền hành pháp trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ mà Bộ chỉ đạo. Để thực hiện các quyền này, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ra quyết định hành chính dưới hình thức nghị định, chỉ thị, thông tư.

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Quyết định hành chính là gì? Các loại quyết định hành chính hiện nay cần biết được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Quyết định hành chính là gì? Các loại quyết định hành chính hiện nay cần biết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư  vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19947 sec| 1050.414 kb