Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 27/04/2020
view 1015
comment-forum-solid 0

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cần lưu ý về thẩm quyền giải quyết, người có quyền yêu cầu khởi kiện, xác định người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và nội dung tranh chấp.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Nguyễn Thị Ngân – Công ty Luật TNHH Luật Everest-Tổng đài pháp luật: 19006198

Khi nào thì làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đối với trường hợp buộc phải hòa giải tại cơ sở

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP thì tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất buộc phải hòa giải tại cơ sở trước khi Tòa án thụ lý giải quyết. Do đó, đối với những tranh chấp nêu trên, các bên tranh chấp cần tiến hành hòa giải trước khi làm đơn khởi kiện.

Một số ví dụ về tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất:

(i) Hàng xóm tranh chấp về khoảng đất lưu không; 

(ii) Đất sử dụng ổn định, lâu dài nhưng xã xác nhận là đất công

(iii) Thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, các bên đều cho rằng đất thuộc sở hữu của mình,...

Để tìm hiểu chi tiết về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, quí vị có thể xem thêm Tại đây

Đối với trường hợp không buộc phải hòa giải tại cơ sở

Đối với trường hợp không buộc phải hòa giải (tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chng là quyn sử dụng đất,...), các bên tranh chấp có thể nộp đơn khởi kiện nếu trong thời hạn giải quyết.

Nội dung đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện dân sự nói chung và đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nói riêng bao gồm các nội dung chính như sau:

(i) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

(ii) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

(iii) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

(iv)Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

(v) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

(vi) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

(vi) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

(viii) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

(ix) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Những nội dung pháp lý khác liên quan đến hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai cũng như các thủ tục giải quyết, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua Tranh chấp đất đai - khởi nguồn của sự tan vỡ

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ: (4)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có)

Người bị kiện: (5)

Địa chỉ (6)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:  (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).

Địa chỉ: (8)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử.(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

Địa chỉ: (10) 

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

Người làm chứng (nếu có) (12)

Địa chỉ: (13)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15).

Người khởi kiện (16)

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Mục (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

Mục (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

Mục (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Mục (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

Mục (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

Mục (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

Mục (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

Mục (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

Mục (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

Mục (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai của Công ty Luật TNHH Everest

Tư vấn pháp luật

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, quan điểm, căn cứ pháp lý giúp khách hàng có cơ sở để giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai thông qua việc tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ mà khách hàng cung cấp, tư vấn thông qua thư tư vấn, tư vấn thông qua các phương tiện công nghệ đối với các khách hàng ở xa, không có nhiều thời gian.

Giúp khách hàng soạn thảo các văn bản, giấy tờ phục vụ cho việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai như Đơn kiến nghị, Đơn tố giác, Đơn tố cáo, Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện, Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai,…

Đại diện ngoài tố tụng

Các Luật sư, chuyên gia, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thay mặt khách hàng làm việc với các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc cần thiết, theo yêu cầu của khách hàng để giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai. Cụ thể:

(i) Làm việc với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện, tố cáo, tố giác, giải quyết tranh chấp;

(ii) Đề nghị cá nhân, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án, vụ việc;

(iii) Làm việc với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người sử dụng đất;

(iv) Yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(v) Yêu cầu hủy các quyết định hành chính cá biệt xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

(vi) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại (nếu có);

(vii) Gửi, ký nhận tài liệu, giấy tờ trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án;

(viii) Thực hiện các công việc khác khi xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Tham gia tố tụng

Công ty Luật TNHH Everest cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giai đoạn tố tụng.

Dịch vụ pháp lý khác

Xác nhận các giấy tờ, văn bản trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc.

Hỗ trợ khách hàng liên hệ các đơn vị, đối tác cung cấp các dịch vụ khác để giải quyết vụ án, vụ việc.

Tại sao khách hàng nên lựa chọn Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ pháp lý về tranh chấp đất đai?

Công ty Luật TNHH Everest với 11 năm hoạt động, quy tụ các luật sư, chuyên gia về giải quyết các vụ án, vụ việc về đất đai nói chung, giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai nói riêng, kết hợp với các đơn vị, chuyên gia về đo đạc, về địa chất,… Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng trăm vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai.

Cùng với sự trau dồi kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, phương tiện công nghệ để có thể hỗ trợ khách hàng với chi phí rẻ nhất cho những khách hàng vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn về kinh tế. Cụ thể: Chúng tôi đang triển khai thực hiện dự án Live-Law, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại các điểm giao dịch với chi phí từ 100.000 đồng.

Công ty Luật TNHH Everest cũng là đơn vị kết nối các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm tại nhiều tỉnh thành, để giải quyết, tiếp nhận các vụ việc một cách nhanh chóng, kịp thời và với chi phí tối thiểu nhất.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực đất đai (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.69962 sec| 1095.977 kb