Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Bởi Phạm Nhật Thăng - 31/08/2021
view 353
comment-forum-solid 0
Một trong những loại hợp đồng được sử dụng phổ biến hiện nay là Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. Bài viết dưới sẽ trình bày mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ mới

1- Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …...

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BỘ

Số:…/…

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Thương mại năm năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT  quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

Căn cứ các quy định liên quan;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...... tại địa chỉ ..................

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN VẬN CHUYỂN)

Tên doanh nghiệp: ......................................................

Mã số doanh nghiệp: ......................................................

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:.................................... Chức danh: ....................................

Số tài khoản: .................. Tại Ngân hàng: ..................

Hoặc

Ông/ Bà: .................................... Giới tính: ..................

Sinh ngày: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: ..................

CCCD số: ....................................

Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ..................

Hộ khẩu thường trú: ....................................

Địa chỉ hiện tại: ....................................

Số điện thoại liên hệ: .................. Email: ..................

BÊN B (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN):

Tên doanh nghiệp: ......................................................

Mã số doanh nghiệp: ......................................................

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:.................................... Chức danh: ....................................

Số tài khoản: .................. Tại Ngân hàng: ..................

Hoặc

Ông/ Bà: .................................... Giới tính: ..................

Sinh ngày: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: ..................

CCCD số: ....................................

Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ..................

Hộ khẩu thường trú: ....................................

Địa chỉ hiện tại: ....................................

Số điện thoại liên hệ: .................. Email: ..................

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN

Mô tả hàng hoá:………………………………………………………………….

Tính chất hàng hoá:……………………………………………………………….

Kích thước:……………………………………………………………………….

Thể tích:……………………………………………………………………………

Tổng trọng lượng:…………………………………………………………………

Số lượng:…………………………………………………………………………

Xuất xứ, nguồn gốc:………………………………………………………………

Giá trị của hàng hoá:……………………………………………………………..

Tài liệu đi kèm lô hàng (tài liệu cần thiết để hàng hoá được phép lưu thông): ..................

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Bên A là công ty vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và Bên B có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Bên A. Do đó, hai bên đã nhất trí ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ.

Việc đóng gói, xếp hàng hoá hàng hoá theo đúng quy định nhà nước về vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ sẽ do bên …. thực hiện.

Bên A tiếp nhận và vận chuyển hàng hoá cho Bên B theo những thoả thuận sau:

Địa điểm giao hàng: ....................................

Địa điểm nhận hàng: ....................................

Thời gian vận chuyển: ....................................

Vận chuyển từ: .................................... đến: ....................................

Thông tin người nhận:                      

Ông/ Bà: .................................... Giới tính: ..................

Sinh ngày: .................. Dân tộc: .................. Quốc tịch: ..................

CCCD số: ....................................

Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ..................

Hộ khẩu thường trú: ....................................

Địa chỉ hiện tại: ....................................

Số điện thoại liên hệ: .................. Email: ..................

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

Bên A gửi phương án và lộ trình vận chuyển tối ưu phù hợp nhất cho Bên B trước …giờ ngày …/…/…

Hai bên nhất trí vận chuyển hàng hoá tại Điều 1 hợp đồng với nội dung cụ thể sau:

Phương tiện vận chuyển: ....................................

Tải trọng/ Số khối: .................................... 

Số lượng phương tiện: ....................................

Bên A có trách nhiệm kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để đảm bảo quá trình vận chuyển trong thời gian từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Nếu bên A đã đưa phương tiện vận chuyển đến địa điểm nhận hàng mà Bên B chưa có hàng sau .................. phút thì bên B phải chứng nhận cho bên A mang phương tiện về và thanh toán chi phí cho Bên A.

Nếu Bên A đã đưa phương tiện vận chuyển đến địa điểm nhận hàng mà người đại diện Bên B không có mặt trong … phút thì Bên A có quyền nhờ UBND tại địa điểm nhận hàng xác nhận và yêu cầu Bên B thanh toán chi phí cho Bên A.

ĐIỀU 4: CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Bên A có trách nhiệm yêu cầu Bên B chuẩn bị hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng đang vận chuyển.

Bên A phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

Giấy Đăng ký xe ô tô;

Sổ nhật trình chạy xe;

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn ký thuật và bảo vệ môi trường được dán tem kiểm định;

Giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ (nếu có);

Giấy phép vào phố cấm (nếu có);

Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ số …/… ngày …/…/…

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Bên A đồng ý vận chuyển hàng hoá cho Bên B với giá ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

2. Chi phí phụ Bên B phải thanh toán cho Bên A là:

Chi phí điều xe một số quãng đường không chở hàng là ….đồng/ km.

Phí tổn vật dụng che chắn hàng hoá là ………….. đồng.

Chi phí xếp dỡ hàng là …………… đồng.

Tiền phí đường, cầu, phà …………… đồng.

3. Tổng số tiền Bên B phải thanh toán cho Bên A là ………VNĐ (Bằng chữ:…………………Việt Nam Đồng)

4. Nếu không có thoả thuận khác, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A thành 02 làn:

Lần 1: Sau khi hợp đồng này có hiệu lực, Bên B sẽ thanh toán trước cho Bên A …% tổng chi phí;

Lần 2: Sau khi Bên A bàn giao hàng hoá cho Bên B theo đúng thoả thuận, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A …% tổng chi phí còn lại.

5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản

6. Tài khoản (nếu cần):

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền của Bên A

Yêu cầu Bên B cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hoá để ghi vào giấy vận chuyển và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó;

Yêu cầu Bên B thanh toán đủ cước phí vận tải và các chi phí phát sinh; yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do vi phạm thoả thuận trong hợp đồng;

Từ chối vận tải nếu Bên B không giao hàng hoá theo thoả thuận trong hợp đồng;

Lưu giữ hàng hoá trong trường hợp Bên B không thanh toán đủ cước phí vận tải và chi phí phát sinh theo thoả thuận trong hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của Bên A:

Cung cấp phương tiện đúng loại, đúng địa điểm; bảo quản hàng hoá trong quá trình vận tải và giao hàng hoá cho Bên B theo thoả thuận trong hợp đồng;

Bên A phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng hóa đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

Dỡ hàng hoá trên phương tiện xuống và đặt đúng nơi Bên B yêu cầu;

Bồi thường thiệt hại cho Bên B do Bên A làm mất mát toàn bộ hoặc một phần hàng hoá xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng quy định tại Điều … của hợp đồng này;

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

1. Quyền của Bên B:

Có quyền yêu cầu Bên A tham gia bảo hiểm hàng hoá;

Từ chối xếp hàng hoá lên phương tiện mà Bên A đã bố trí nếu phương tiện không phù hợp để vận tải loại hàng hoá đã thoả thuận trong hợp đồng;

Yêu cầu Bên A giao hàng hoá đúng địa điểm, thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng;

Nhận và kiểm tra hàng hoá nhận được theo giấy vận chuyển

Yêu cầu Bên A thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng hoá chậm;

Yêu cầu Bên A phải bồi thường thiệt hại nếu Bên A làm mất mát toàn bộ hoặc một phần hàng hoá xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng quy định tại Điều…hợp đồng này;

2. Nghĩa vụ của Bên B:

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hoá trước khi giao hàng hoá cho Bên A; giao hàng hoá cho Bên A đúng địa điểm, thời gian và các nội dung khác ghi trong giấy gửi hàng hoá;

Thanh toán cước phí vận tải và chi phí phát sinh cho Bên A;

Người đại diện Bên B phải đến nhận hàng hoá đúng thời gian, địa điểm đã thoả thuận; phải xuất trình giấy vận chuyển và giấy tờ tuỳ thân cho Bên A trước khi nhận hàng hoá.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Cam kết của Bên A

Đảm bảo đội ngũ vận chuyển đủ đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Cung cấp lộ trình và cước vận chuyển tối ưu nhất cho Bên B.

Cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.

2. Cam kết của Bên B

Cam kết tính xác thực của các thông tin đã cung cấp cho Bên A trong Hợp đồng này và các tài liệu đi kèm đồng thời sẽ chịu tránh nhiệm hoàn toàn về tính xác thực đó.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Mọi thay đổi, bổ sung về hàng hoá và thông tin giao nhận phải báo trước cho Bên A ….ngày bắt đầu vận chuyển.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

Khi hoạt động giao nhận và quá trình thanh toán hoàn tất;

Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 10: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp hàng hóa mất mát do lỗi của Bên A thì:

Nếu Bên A làm mất mát một phần hàng hoá và Bên B có thể bù đắp được thì Bên A phải trả chi phí cho phần mất mát đó.

Nếu Bên A làm mất mát hoàn toàn hàng hoá thì Bên A có nghĩa vụ bồi thường theo giá trị đã khai trong giấy vận chuyển theo thoả thuận hai bên;

Hoặc theo mức do hai bên thỏa thuận.

3. Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thời gian giao nhận thì phải bồi thường cho bên còn lại … % giá trị hợp đồng.

4. Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên còn lại … % giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án .................. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

BÊN VẬN CHUYỂN      BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18115 sec| 1102.75 kb