Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Bởi Trần Thu Hoài - 21/08/2021
view 250
comment-forum-solid 0

Người có nhu cầu phải làm đơn xin đăng ký biến động đất đai. Vậy cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai thế nào? Hướng dẫn chi tiết cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai.

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;

3. Nội dung biến động về: ………………………………………

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

- ……………………………………………………;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

……………………………………………………..;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

- …………………………………………;

…………………………………..………;

………..…………………………………;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

4. Lý do biến động

……………………………………………………

………………………………………………………

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

………………………………………………………

……………………………………………………… .

………………………………………………………

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp:

……………………………………………………

……………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày .... tháng ... năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

............................................................................................................

..........................................................................................................

........................................................................................................

Ngày …… tháng …… năm ……        Ngày …… tháng …… năm ……     Ngày …… tháng …… năm ……

Công chức địa chính                          Công chức địa chính                      TM. Ủy ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ, tên)                              (Ký, ghi rõ họ, tên)                          Chủ tịch

                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGơ

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……                                                    Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra                                                                               Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê đất

Hướng dẫn điền mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Đăng ký đất đai gồm đăng ký lần đầu chính là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động hay còn hiểu là cập nhật, bổ sung những sự biến đổi cho hiện trạng, mục đích sử dụng đất sao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng quản lý và cũng như tránh gặp phải những rủi ro tiềm ẩn phát sinh tranh chấp sau này. Để đăng ký biến động, việc đầu tiên là phải chuẩn bị đơn theo mẫu đơn đăng ký biến động đất đai dưới đây. Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai như sau:

(i) Mục Kính gửi các bạn ghi: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện hoặc quận nơi có đất, trường hợp Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì ghi kính gửi tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ví dụ phần kính gửi các bạn ghi kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

(ii) Mục Địa chỉ các bạn kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. Nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện hoặc thể hiện thiếu thì các bạn sẽ ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được thể hiện trên chứng minh thư nhân dân.

Một vấn đề trong tập hồ sơ sẽ gặp phải tình huống vợ một hộ khẩu, chồng một hộ khẩu, hoặc có 2 hộ khẩu thì các bạn ghi hộ khẩu mới nhất. Ví dụ, có người dân có ở khẩu ở tỉnh lẻ một vài năm nhưng mới chuyển về có hộ khẩu về ở thành phố Hà Nội thì các bạn sẽ ghi địa chỉ nhập hộ khẩu có địa chỉ ở thành phố Hà Nội nhập vào tờ khai. Khi nộp thì các bạn mang kèm theo hồ sơ thì nộp cả 2 cả hộ khẩu cũ và hộ khẩu mới nhưng lấy hộ khẩu mới để điền thông tin.

(iii) Mục Thông tin về giấy chứng nhận đã cấp, các bạn sẽ ghi số số và ngày cấp thì các bạn ghi giống số sổ và ngày cấp trên Giấy chứng nhận.

(iv) Mục Nội dung biến động, đây là phần rất quan trọng, các bạn phải chú ý ghi cho chính xác. Phần này sẽ phụ thuộc phần lớn vào lý do biến động, thay đổi thực tế mà ghi nội dung biến động, thay đổi miễn làm sao cho chính xác.

Ví dụ 1: Khi thay đổi về nhà ở bằng cách xây thêm nhà ở, riêng loại tài sản này thường sẽ phải làm biên bản nghiệm thu, hoàn công nhà ở nếu nhà ở được xây có giấy phép xây dựng đối với đất ở đô thị hoặc đất ở khu vực nông thôn nhưng có quy hoạch là đất ở và tài sản khác gắn liền với đất như các công trình thì phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như: Loại nhà ví dụ như nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3… diện tích xây dựng được thể hiện trên đơn vị m2.

Ví dụ 2: Khi đính chính, sửa đổi thông tin trên giấy chứng nhận, ví dụ sai tên người sử dụng, sai địa chỉ đất thì phải ghi tên sai theo đúng giấy chứng nhận và tên chính xác cần sửa trên thực tế.

Ví dụ 3: Khi đến phần thứ nhất là phần kê khai của người đăng ký trong đó có 2 thành phần một là người sử dụng đất thường sẽ thông thường sẽ có tên 2 vợ chồng, tên của chồng trước viết in hoa sau đó ghi năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, tên vợ nơi sinh, năm sinh, chứng minh thư nhân, ngày cấp, nơi cấp, tất cả các thông tin cùng sổ hộ khẩu.

Ví dụ 4: Đối với nhà chung cư, đối với tài sản trên đất đối với nhà chung cư, dự án các bạn ghi địa chỉ… ghi đầy đủ, rõ ràng nếu không ghi cán bộ sẽ yêu cầu ghi lại. Mục đích đất các bạn có thể ghi là đất ở đô thị, ở nhà chung cư thì ghi là 30/41, 41 là ghi tổng số tầng, còn 30 là ghi số tầng ở hiện tại bạn ở, trong đó năm hoàn thành xây dựng , thời gian sử dụng bạn ghi lâu dài, giá trị nhà bạn ghi theo giá trị hóa đơn giá trị gia tăng Hóa đơn VAT.

(v) Mục Lý do biến động thì tùy vào từng trường hợp cụ thể các bạn mà ghi lý do biến động cho cụ thể và phù hợp:

Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;

Chuyển mục đích sử dụng đất;

Gia hạn sử dụng đất;

Đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân;

Thay đổi địa chỉ;

Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;

Thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai;

Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

(vi) Mục Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn, phần các bạn ghi sau khi các bạn đã tổng hợp được hết các giấy tờ thì các bạn ghi vào đây: Giấy chứng nhận đã cấp, Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà nộp các giấy tờ khác theo từng trường hợp như gia hạn sử dụng đất thì có quyết định gia hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi ghi tờ bìa tên người sử dụng đất ghi rõ người đứng tên trên sổ đỏ hoặc người đứng tên trên hợp đồng, về việc thì ghi xin cấp giấy chứng nhận, trong bìa các bạn ghi cột 1 số thứ tự, cột 2 tên giấy tờ, cột 3 ghi chú riêng giấy tờ đánh số số 7, 8,

(vii) Các phần còn lại các bạn ghi theo hướng dẫn.

Quản lý bất động sản – Loại hình kinh doanh mới

Cá nhân cho thuê đất, muốn không vi phạm thì phải đọc ngay bài viết này

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.31385 sec| 1093.672 kb