Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bởi Trần Thu Hoài - 20/08/2021
view 489
comment-forum-solid 0

Đất nông nghiệp là vùng đất, khu vực đất thích hợp cho sản xuất, canh tác nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Nên thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiệp là những khuôn khổ pháp lý được Nhà nước đặt ra. Vậy làm một hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp như thế nào?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Chúng tôi gồm có:

Bên A(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Bên B(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

(i) Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.... cụ thể như sau:

Thửa đất số: ...................................................

Tờ bản đồ số:..................................................

Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

Hình thức sử dụng:

 • Sử dụng riêng: ..................................... m2
 • Sử dụng chung: .................................... m2

Mục đích sử dụng:..........................................

Thời hạn sử dụng:...........................................

Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): 

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ..........................đồng

(bằng chữ: .......................................đồng Việt Nam).

(ii) Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo

cụ thể như sau:

Thửa đất số: ...................................................

Tờ bản đồ số:..................................................

Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

Hình thức sử dụng:

 • Sử dụng riêng: ..................................... m2
 • Sử dụng chung: .................................... m2

Mục đích sử dụng:..........................................

Thời hạn sử dụng:...........................................

Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ..........................đồng

(bằng chữ: .....................................đồng Việt Nam).

(iii) Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: ........................................đồng

(bằng chữ: ...................................đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm 

Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

THANH TOÁN CHÊNH LỆCH

VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bên ........ trả cho bên ....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: 

Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4 TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:

Bên A chịu trách nhiệm nộp ...................................

Bên B chịu trách nhiệm nộp ...................................

ĐIỀU 5 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

 • Thửa đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ............)

tại ..

tôi ..............................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là ............... và bên B là ...; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

 • Bên A ...... bản chính;
 • Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất

Hướng dẫn cách làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên (điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013). Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải làm thủ tục và đăng kí tại ủy ban nhân dân cấp có..thẩm quyền theo quy định về đất đai. Hình thức của hợp đồng chuỵển đổi quyền sử dụng đất là căn cứ pháp lí để xác định các bên đã tham gia vào hợp đông.

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Theo quy định của pháp luật về đất đai thì nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là việc chuyển các quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất giữa các chủ thể sử dụng. Như vậy, bản thân đất đai không phải là đối tượng của sự chuyển dịch trong hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà đối tượng là quyền sử dụng đất trên một diện tích đất nhất định.

Thông qua hợp đồng, các bên chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho nhau. Khi được phép chuyển giao quyền sử dụng đất, các bên phải tuân theo trình tự, thủ tục, nội dung mà Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai quy định.

Xem thêm các quy định về Đất nông nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trần Thu Hoài

Trần Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai "Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng. "

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.23518 sec| 1081.906 kb