Khiếu nại, khởi kiện hành chính, những vấn đề cần lưu ý

0
2131
4.7/5 - (182 bình chọn)

Khi các cá nhân, tổ chức cho rằng quyết định xử phạt hành chính, hành vi hành chính của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì các cá nhân, tổ chức đó có thể thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính.

Công ty Luật TNHH Everest- Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính (24/7): 19006198

Thủ tục khiếu nại hành chính

Trường hợp các cá nhân, tổ chức cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền là không thỏa đáng, các cá nhân, tổ chức này có thể thực hiện việc đề nghị cơ quan xem xét lại bằng việc khiếu nại lần đầu đến người ra quyết định xử phạt hành chính hoặc cơ quan có người có quyết định hành chính.

Hình thức khiếu nại có thể được thực hiện theo hai cách là khiếu nại bằng văn bản hoặc khiếu nại trực tiếp.

  1. Khiếu nại bằng văn bản

Căn cứ theo khoản 2 điều 8 luật khiếu nại năm 2011 về hình thức khiếu nại, đơn khiếu nại phải đảm bảo tuân thủ:

Hình thức đơn khiếu nại phải đầy đủ nội dung: (i) Ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; (ii) Tên địa chỉ của người thực hiện việc khiếu nại; (iii)Tên địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại

Nội dung đơn khiếu nại gồm: (i) Nêu rõ nội dung, lý do khiếu nại; (ii) Tổng hợp, thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại; (iii) Nêu rõ yêu cầu giải quyết của người khiếu nại

Yêu cầu

Đơn phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Cách thức gửi

Sau khi làm đơn, các cá nhân, tổ chức có thể gửi qua đường bưu điện hoặc nộp đơn trực tiếp tại các trụ sở tiếp dân, cơ quan tổ chức của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

2. Về hình thức khiếu nại trực tiếp

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 8 Luật khiếu nại năm 2011 về hình thức khiếu nại, trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người đó sẽ trực tiếp đến trụ sở tiếp công dân, các cơ quan có thẩm quyền. Tại đó các cán bộ, công chức sẽ tiếp nhận, hướng dẫn người khiếu nại làm đơn hoặc ghi lại lời trình bày khiếu nại của người khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận.

Luật sư Trần Đình Thanh – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Trình tự giải quyết khiếu nại hành chính

1. Khiếu nại lần đầu

Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích bị xâm phạm sẽ thực hiện việc khiếu nại lần đầu đến chính người ra quyết định hành chính hoặc khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan có cán bộ công chức thực hiện hành vi hành chính bị khiếu nại. Các cá nhân, tổ chức cũng có thể khởi kiện quyết định hành chính này ra tòa theo thủ tục của luật tố tụng hành chính.

Thời hạn thụ lý đơn khiếu nại

Căn cứ điều 27 luật khiếu nại năm 2011, thời hạn thụ lý đơn khiếu nại là 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Căn cứ theo điều 28 luật khiếu nại năm 2011 về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

2. Khiếu nại lần hai

Khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần một, nếu các cá nhân, tổ chức vẫn không đồng ý với quyết định này hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại thì các cá nhân, tổ chức sẽ thực hiện khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lựa chọn viết đơn khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án để giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính.

Thời hạn thụ lý

Căn cứ Điều 36 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại năm 2011, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Tại Điều 37 Luật khiếu nại năm 2011 quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 đó là không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp các cá nhân, tổ chức này vẫn không chấp nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại thì các cá nhân, tổ chức này sẽ thực hiện khởi kiện vụ án ra tòa.

Lưu ý: Không có hình thức khiếu nại lần ba.

Khởi kiện đối với vụ án hành chính

Trường hợp lựa chọn việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính ra Tòa, các cá nhân, tổ chức phải tuân thủ đúng theo thủ tục do luật tố tụng hành chính quy định.

Việc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa bắt buộc phải viết đơn khởi kiện. Đồng thời, người khởi kiện phải thu thập, cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho Tòa án. Ngoài ra, với trường hợp khởi kiện hành vi hành chính, các cá nhân tổ chức còn cần phải đưa ra tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc có hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người khởi kiện cũng cần lưu ý nắm rõ thông tin về Tòa án nào có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc của mình để tránh làm mất thời gian hoặc xảy ra những sai sót không đáng có. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn đến Tòa án mà Tòa án không có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án này sẽ phải gửi toàn bộ hồ sơ vụ án đến Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện được biết mà không được trả lại hồ sơ vụ án. Tòa án chỉ được trả lại hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 123 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về trả lại đơn khởi kiện.

Về thẩm quyền của Tòa án trong xét xử vụ án hành chính được quy định tại Điều 31 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của tòa án cấp huyện và Điều 32 Luật này quy định về thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây