Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc của công ty

Bởi Trần Thu Thủy - 27/08/2021
view 316
comment-forum-solid 0
Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy

mẫu giấy ủy quyền của công ty Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật dân sự, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy này ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác/tổ chức khác được đại diện cho mình thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

Theo quy định hiện nay, việc lập giấy này không đòi hỏi các nguyên tắc, quy định nghiêm ngặt, không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy (khác với hợp đồng ủy quyền phải có mặt và sự đồng ý của cả 02 bên, bên nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc).

Bởi vậy, những công việc được thực hiện bằng Giấy ủy quyền thường có tính chất đơn giản. Những công việc phức tạp, đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện nên sử dụng hợp đồng ủy quyền.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định một số trường hợp không được phép ủy quyền, gồm:

  • Đăng ký kết hôn, ly hôn
  • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng
  • Lập di chúc của mình
  • Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Xem thêm nội dung liên quan về: ủy quyền làm sổ đỏ

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc của công ty cho công ty

Công ty ……….…..Số:……/UQCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –  Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …..tháng…..năm 20…

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, tại trụ sở Công ty ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty………………………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: …………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …….…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư …………(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm …….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:………………………………………………..

Bên được uỷ quyền: Công ty………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………………………………………………………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty ……..…….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư ………….(tên tỉnh/thành phố cấp) cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:……………………………………..

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty ………………………….. thực hiện các công việc sau:

(i) Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong tỏa tài khoản của Công ty …………….. tại Ngân hàng ……………… – Chi nhánh ……………………………………………………………………………………

(ii) Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của: Công ty ………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………..

Điều 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A sẽ ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cáo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

Việc giao kết giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và không bị lừa dối hoặc ép buộc

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

Điều 4: Điều khoản cuối cùng

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này

Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong giấy và ký vào giấy ủy quyền này

Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

……………….., ngày … tháng … năm …

BÊN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)

Xem thêm mẫu giấy ủy quyền quyết toán thu nhập cá nhân Tại đây

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho chi nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền giám đốc chi nhánh)

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty ………………………………. ;

Hôm nay, ngày… tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền

Họ và tên:  ……………………………….
Sinh ngày:  …/…/..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………………..
Chỗ ở hiện tại:  ……………………………………..
Chức vụ:  Giám đốc
Chứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch: Việt Nam

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên:  ……………………………….
Sinh ngày:  …/…/..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………
Chỗ ở hiện tại:  ………………………………..
Chức vụ:  Giám đốc
Chứng minh nhân dân số:  …… do Công an TP ……. cấp ngày …/…/20…
Quốc tịch: Việt Nam

Nội dung ủy quyền

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty …..……………….(“Chi Nhánh”) theo quy định của pháp luật về lao động. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa Bên nhận ủy quyền và người lao động theo quy định tại Điều 1 trên đây phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại các vị trí Phó giám đốc Chi Nhánh, Giám đốc tài chính và Kế toán của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.
  • Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với những người lao động khác của Chi Nhánh, Bên nhận ủy quyền chỉ được ký kết hợp đồng lao động sau khi đã thông báo cho Bên ủy quyền theo trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động quy định tại Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Nhánh.

Bên nhận ủy quyền đại diện Công ty ……. mở các tài khoản giao dịch phù hợp theo quy định trong Biên bản họp hội đồng quản trị số … ký ngày … tháng … năm 2016.

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế và các giao dịch khác liên quan theo phạm vi hoạt động đã được đăng ký của chi nhánh Công ty  …..

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết các hồ sơ kê khai thuế theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền là 01 (một) năm, kể từ ngày …… tháng … năm …. đến ngày ……. tháng … năm ……….

Thời hạn ủy quyền trên đây có thể được gia hạn tùy theo quyết định của Bên ủy quyền.

Điều 3.  Bên nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công Ty trong trường hợp giao kết các nội dung trái với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Điều 2 trên đây, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước thời hạn. Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

BÊN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN(Ký, họ tên)

Xem thêm các mẫu hợp đồng khác tại: Mẫu hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18416 sec| 1089.852 kb