Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã là gì?

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 17/06/2022
view 2
comment-forum-solid 0

Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ địa chính. Cán bộ địa chính là gì, cán bộ địa chính có những trách nhiệm gì?

Cán bộ, công chức, viên chức là người đại diện cho quyền lực nhà nước, thực hiện các hoạt động, công việc trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao và chức năng công vụ.

Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã là gì? Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã là gì?

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có nhiều chức danh, chức vụ công chức, trong đó có công chức thực hiện công tác địa chính ở xã, phường, thị trấn. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cán bộ địa chính phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền, cản trở nhân dân.

Khái niệm công chức, công chức địa chính cấp xã là gì?

- Khái niệm công chức: Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì công chức được định nghĩa là công dân Việt Nam được bổ nhiệm, tuyển dụng vào các ngạch, chức danh, chức vụ trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, từ trung ương đến cấp huyện; cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân (trừ đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng); cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân (trừ đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp) và thuộc bộ máy quản lý, lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam. các tổ chức. Công chức là người trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc do quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm (áp dụng đối với công chức thuộc bộ máy quản lý, lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Công chức địa chính: là chức danh viết tắt của công chức địa chính - xây dựng - quy hoạch thị xã và môi trường (đối với đơn vị hành chính cấp huyện, xã) hoặc công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường ( đối với đơn vị hành chính là xã).

Quyền và nghĩa vụ của công chức nói chung

Quyền của công chức

Theo quy định tại Điều 2 Chương II Luật Cán bộ, công chức 2008 thì công chức sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Được hưởng các quyền lợi về tiền lương, phụ cấp và ưu đãi, nếu bất kỳ, theo quy định của pháp luật;

- Được hưởng các điều kiện bảo đảm tốt nhất cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, các điều kiện đảm bảo bao gồm:

Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe trong khi thi hành công vụ;

Được giao quyền hạn tương ứng với nhiệm vụ được giao;

Tiếp nhận thông tin liên quan đến nhiệm vụ, công vụ được giao.

Được cung cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc;

- Có thời gian nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Được đảm bảo các quyền khác theo quy định của Đạo luật Cán bộ Công chức và các quy định dưới đây.

Xem thêm: Phụ cấp độc hại đối với văn thư lưu trữ

Nghĩa vụ của công chức

Đối với viên chức nói chung sẽ có hai nghĩa vụ chính, đó là nghĩa vụ trong thi hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và với nhân dân. Trong đó, các nghĩa vụ cụ thể như sau:

- Nghĩa vụ khi thi hành, thực hiện công vụ, chức năng:

Phải chấp hành quyết định của cấp trên; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

có nghĩa vụ thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

Bảo vệ, quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản Nhà nước giao;

Công chức phải có ý thức tổ chức kỷ luật; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Nghĩa vụ bảo vệ bí mật nhà nước;

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

- Nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân:

Người cán bộ phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phải bảo vệ danh dự của tổ quốc và lợi ích quốc gia;

Thực hiện đúng đường lối, cam kết, chính sách của Đảng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước;

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​và chịu sự giám sát của nhân dân tại địa phương;

Phải có thái độ tôn trọng và tận tụy phục vụ mọi người.

Ngoài ra, đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức thì ngoài nhiệm vụ chung của công chức nêu trên, công chức là người đứng đầu. cũng phải đảm nhận các nghĩa vụ khác tương ứng với trách nhiệm của họ.

Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã nói riêng

Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã là gì? Chức năng nhiệm vụ của công chức địa chính cấp xã là gì?

- Thứ nhất, chức năng của công chức địa chính cấp xã:

Theo Điều 6 Thông tư 06/2012 / TTBNV thì công chức địa chính cấp xã bao gồm: nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chung của cán bộ địa chính là tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giúp ủy ban nhân dân xã tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, công vụ của ủy ban, chính quyền thành phố về các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên, các công trình xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Giám sát về mặt kỹ thuật của công trình xây dựng, chỉ thực hiện nhiệm vụ này đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thị trấn;

Tổ chức và tham gia các cuộc vận động để nhân dân các thành phố, quận, huyện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và bảo vệ môi trường;

Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, sổ bộ đất đai; văn bản ủy quyền cải tạo, xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Xem thêm: Chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Thực hiện công tác thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, tài liệu và xây dựng, báo cáo các vấn đề: đất đai, môi trường và đa dạng sinh học, địa lý, hành chính, tài nguyên, quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại khu vực, địa giới hành chính nơi cán bộ địa chính làm việc;

Cán bộ Địa chính chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các cán bộ khác thực hiện các thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ đất đai; thẩm tra, xác định nguồn gốc, hiện trạng đăng ký, sử dụng đất, biến động đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai tại khu vực địa chính công tác;

Ngoài ra, công chức địa chính cấp xã còn phải thực hiện các nhiệm vụ, công vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và nhiệm vụ, công vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Như chúng ta thấy, quyền và nghĩa vụ cũng như nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ địa chính được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật để giúp cán bộ biết và áp dụng theo đúng quy định, tránh lạm quyền, nhũng nhiễu nhân dân. .

Xem thêm: Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.62005 sec| 1045.961 kb