Tổng hợp các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 24/06/2022
view 2
comment-forum-solid 0

Hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước là hoạt động có mục đích. Các mục tiêu và mục tiêu cơ bản được xác định trước cho hoạt động quản lý và kết quả của việc đạt được các mục tiêu đó phản ánh hiệu quả quản lý. Do đó, việc quản lý hiệu quả phải được tiến hành trên cơ sở các nguyên tắc nhất định. Đặc biệt, khi thực tiễn pháp luật hành chính còn chưa tập trung, chỉ là tập hợp các văn bản quản lý nhà nước, tồn tại dưới nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật thì tính nguyên tắc quản lý hành chính của 'Nhà nước chưa cao. Nước là cấp thiết và cần tuân thủ chặt chẽ hơn hệ thống các nguyên tắc.

Tổng hợp các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước Tổng hợp các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước là gì?

Nguyên tắc đầu tiên được hiểu là "Điều cơ bản được xác định, nhất thiết phải tuân theo trong một chuỗi hành động". Trong quản lý hành chính của Nhà nước, nguyên tắc cơ bản là những tư tưởng chủ yếu nảy sinh từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, bản chất của chế độ, được pháp luật quy định là cơ sở của hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước.

Theo quan điểm của pháp luật hành chính, các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính, nội dung đề cập đến những tư tưởng chủ yếu làm cơ sở để tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Mỗi nguyên tắc quản lý có những biểu hiện khác nhau.

Các nguyên tắc quản lý nhà nước nói chung và các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước nói riêng đã được quy định trong luật như hiến pháp, luật và các quy định thi hành.

Các nguyên tắc được ghi trong hiến pháp được coi là cơ bản nhất.

Như vậy, các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước diễn ra đúng hướng.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Đặc điểm của nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có những đặc điểm sau:

i/ Mang tính chính trị sâu sắc như nó được viết trong các nghị quyết của đảng.

ii/ Tính hợp pháp và ứng dụng vì nó được hình thành thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.

iii/ Tính khách quan vì chúng được xây dựng, đúc kết từ thực tiễn cuộc sống và phản ánh các quy luật khách quan của sự phát triển.

iv/ Chủ quan vì chúng do con người thi công mà con người dựa vào nhận thức chủ quan để thi công.

v/ Sự ổn định tuyệt vời nhưng không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch. Nó gắn liền với sự phát triển của xã hội, tích lũy kinh nghiệm và thành tựu khoa học về quản lý hành chính của nhà nước.

vi/ Độc lập tương đối khỏi chính trị. Hệ thống chính trị của Nhà nước Việt Nam được thực hiện thông qua: các tổ chức chính trị - xã hội (Đảng, Mặt trận Tổ quốc ...), bộ máy Nhà nước (Lập pháp, hành pháp, tư pháp). Trong hệ thống các nguyên tắc của quản lý hành chính nhà nước cũng có những nguyên tắc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, giữa hoạt động chính trị và hoạt động quản lý nhà nước có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ. Chính kiến ​​là cơ sở để tổ chức hoạt động hành chính nhà nước, quản lý hành chính nhà nước được thực hiện tốt, không chỉ bắt buộc phải có luật (pháp luật) mà còn phải được thực hiện đúng. các quan điểm chính trị (chính trị) đúng đắn.

vii/ Có hệ thống. Mỗi nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước đều có nội dung riêng, phản ánh những khía cạnh khác nhau của quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, các nguyên tắc này đan xen với nhau tạo thành một thể thống nhất. Việc thực hiện thành công một nguyên tắc này sẽ mở đường cho việc thực hiện một cách hiệu quả nguyên tắc khác. Vì vậy, các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước luôn thể hiện tính hệ thống, thống nhất và đây là một thuộc tính vốn có của chúng.

Hệ thống các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Tổng hợp các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước Tổng hợp các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước có nội dung đa dạng, thống nhất và liên quan chặt chẽ với nhau. Vì vậy, cần xác định những nguyên tắc cơ bản đó bao gồm những nguyên tắc cơ bản nào, phân loại chúng một cách khoa học để xác định vị trí, vai trò của từng nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước, từ đó xây dựng và vận dụng có hiệu quả hệ thống nguyên tắc vào thực tiễn quản lý hành chính. của nhà nước.

Hoạt động hành chính của nhà nước được thể hiện cụ thể ở hoạt động tổ chức bao gồm hai mặt: tổ chức chính trị và tổ chức kỹ thuật. Dựa trên cơ sở khoa học của quản lý nhà nước, chúng tôi chia các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước thành hai nhóm: nhóm nguyên tắc chính trị - xã hội và nhóm nguyên tắc tổ chức kỹ thuật.

Tuy nhiên, sự phân chia này chỉ mang tính chất tương đối vì các yếu tố tổ chức, chính trị và kỹ thuật của quản lý hành chính nhà nước có quan hệ mật thiết với nhau. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức kỹ thuật là để thực hiện đúng các nguyên tắc chính trị - xã hội, việc thực hiện các nguyên tắc chính trị - xã hội là cơ sở để thực hiện các nguyên tắc tổ chức kỹ thuật. .

Xem thêm: Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân

Hệ thống nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước bao gồm hai nhóm sau:

  • Một tập hợp các nguyên tắc chính trị - xã hội
  • Nguyên tắc Đảng Lãnh đạo Quản lý Hành chính Nhà nước;
  • Nguyên tắc phổ biến tham gia quản lý hành chính của Nhà nước;
  • Nguyên tắc tập trung dân chủ;
  • Nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia;
  • Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa;
  • Nhóm nguyên tắc kỹ thuật tổ chức
  • Nguyên tắc quản lý theo lĩnh vực kết hợp với quản lý theo lãnh thổ;
  • Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng.
  • Phân định chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất và doanh nghiệp.

Sự quản lý trên hành lang pháp lý chặt chẽ thông qua các cơ quan quản lý hành chính nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, thông thoáng, tự chủ và đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.61712 sec| 1029.875 kb