Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Bởi Trần Thu Thủy - 02/08/2020
view 419
comment-forum-solid 0
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

PHỤ LỤC IV-6

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:.................................

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ...........: ngày …… tháng …… năm ………..

  1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ...............................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ..............................................................

  1. Địa chỉ: .........................................................................................................................

Điện thoại:............................................................. Fax: ....................................................

Email: ................................................................... Website: .............................................

  1. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................... Giới tính:....................................................

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ....................  Quốc tịch: ................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: .......................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................

Ngày cấp: …......../…............/……............ Nơi cấp: ...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

  1. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................................

Mã số doanh nghiệp: .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

 

 TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18854 sec| 984.164 kb