Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất

Bởi Phạm Nhật Thăng - 24/09/2021
view 419
comment-forum-solid 0
Hợp đồng làm biển quảng cáo là một loại hợp đồng dịch vụ, là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện công việc đặt biển quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

1- Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày… tháng…… năm .........

HỢP ĐỒNG LÀM BIỂN QUẢNG CÁO - BANNER

(Số: ...... /HĐDV .........)

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

- Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...... tại địa chỉ ..............., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên A): 

Ông/Bà: ............... Sinh năm: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

Địa chỉ thường trú: ...............

Hiện tại cư trú tại: ...............

Số điện thoại liên hệ: ...............

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty: ………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ............... do Sở Kế hoạch và đầu tư ............... cấp ngày ... / ... / ......

Hotline: ...............     Số Fax (nếu có): ...............

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ............... Chức vụ: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

Địa chỉ thường trú: ...............

Hiện tại cư trú tại: ...............

Số điện thoại liên hệ: ...............

Căn cứ đại diện: : ...............

Số tài khoản: : ............... Tại Ngân hàng : ...............

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):

Ông/Bà: ............... Sinh năm: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

Địa chỉ thường trú: ...............

Hiện tại cư trú tại: ...............

Số điện thoại liên hệ: ...............

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty: ………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ............... do Sở Kế hoạch và đầu tư ............... cấp ngày ... / ... / ......

Hotline: ...............     Số Fax (nếu có): ...............

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ............... Chức vụ: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

Địa chỉ thường trú: ...............

Hiện tại cư trú tại: ...............

Số điện thoại liên hệ: ...............

Căn cứ đại diện:  ...............

Số tài khoản: ............... Tại Ngân hàng: ...............

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ đặt làm biển quảng cáo - banner số ............... ngày ... / ... / ...... để ghi nhận việc Bên A cung cấp dịch vụ đặt biển quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ ............... của Bên B trên/tại địa điểm ............... cho Bên B trong thời gian từ ngày ... / ... / ... đến hết ngày ... / ... / ... với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc:

Để làm biển quảng cáo - banner về sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa ............... cho Bên B. Cụ thể là các sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa sau: ...............

(Mô tả các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà Bên A phải quảng cáo cho Bên B)

Tại địa điểm: ............... ngày ... / ... / ...  đến hết ngày ... / ... / ...

Biển quảng cáo - banner được đặt sẽ bao gồm những thông tin sau:

- .............................................

- .............................................

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là ……………. VND (Bằng chữ: ……………. đồng).

Giá trên đã bao gồm: .............................................

Và chưa bao gồm: .............................................

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể:

- Lần 01, vào ngày ... / ... / ... Bên B sẽ thanh toán số tiền là ............... VND (bằng chữ: ............... đồng) khi ............... có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức ............... Cho Ông/bà: ............... sinh năm: ............... chức vụ: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

- Lần 2, vào ngày ... / ... / ... Bên B sẽ thanh toán số tiền là ............... VND (bằng chữ: ............... đồng) khi ............... có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức ............... Cho Ông/bà: ............... sinh năm: ............... chức vụ: ...............

Căn cước công dân số: ............... do ............... cấp ngày ... / ... / ......

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên….. sẽ gánh chịu các chi phí này. Và số tiền này sẽ được chi trả theo hình thức, phương thức sau: …………….

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, …………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau: …………….

2. Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại …………….

Và được thực hiện như sau:

- Lần 1, vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm …………….

- Lần 2, vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm …………….

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định dựa trên các căn cứ/tiêu chí/… sau: …………….

Điều 4. Cam kết của các bên 

1. Cam kết của Bên A 

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà Bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động quảng cáo;

Cam kết không giao cho người khác thực hiện thay công việc …………….

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

2. Cam kết của Bên B 

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà Bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng …………….

Điều 5. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

- Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau: …………….

- ……………………………………

- ……………………………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành ……………. Nếu sau … lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng 

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

- Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

- Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

- Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ ……………. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

- …………….

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ ... bản để ......, Bên B giữ ...... bản để …………….

Bên A                                              Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Hướng dẫn soạn hợp đồng làm biển quảng cáo 

Để việc lắp đặt, thi công biển quảng cáo thuận lợi và không bị phạt tiền. Bạn cần có mẫu hợp đồng thi làm biển quảng cáo đúng 2021. Giữa doanh nghiệp bạn và đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt biển bảng.

Bên A là bên thuê dịch vụ, Bên B là người nhận dịch vụ. Cả hai đều phải ghi đầy đủ địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đứng tư cách pháp nhân, chức vụ trong hợp đồng.

Tiếp đến là nội dung của hợp đồng, Bên A sẽ thuê Bên B làm bảng hiệu có kích thước bao nhiêu? Chất liệu gì? Lắp đặt ra sao? Chi phí?…..

Kèm theo mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo còn kèm theo quyền và nghĩa vụ của hai bên. Theo đó, Bên A có quyền lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại. Đồng thời sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Nghĩa vụ của Bên A sẽ là cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa cho Bên B. Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với Bên A thì Bên A phải tự mình giải quyết. Bên B có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có).

Ngược lại, Bên B cũng có những quyền riêng như: Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác; Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu làm biển bảng quy định của pháp luật; Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, Bên B cũng có nghĩa vụ như: Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại, tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà Bên A đã cung cấp.

Hợp đồng được lưu thành hai (02) bản để hai bên ký tên, đóng dấu và lưu trữ làm căn cứ xử lý nếu xảy ra tranh chấp.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về hợp đồng hôn nhân của Công ty Luật TNHH Everest.

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Mẫu hợp đồng làm biển quảng cáo mới nhất có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư hợp đồng, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.23892 sec| 1078.836 kb