Mẫu quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 20/11/2021
view 183
comment-forum-solid 0

Bạn đang tìm mẫu quyết định phê duyệt trương án đấu giá quyền sử dụng đất? Mẫu phương án đấu giá quyền sử dụng đất đai hay một số mẫu văn bản liên quan khác. Liên quan đến vấn đề đất đai phải nói đây là câu chuyện luôn “nóng” mọi thời kỳ và có rất nhiều mẫu văn bản mà chúng ta cần sử dụng khi có vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực bất động sản này. Công ty luật Everest sẽ đưa ra các mẫu văn bản giúp bạn không cần tìm tòi đâu xa khi có nhu cầu liên quan đến đất đai.

                     Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực được nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Đấu giá quyền sử dụng đất được hiểu là việc Ủy ban Nhân dân các cấp có thẩm quyền đứng ra tổ chức và bán đấu giá những khu đất đã xác định trước để lấy nguồn vốn từ việc bán đấu giá thực hiện triển khai, xây dựng các dự án tại địa phương.

Theo quy định, Điều 117 Luật Đất đai năm 2013, việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện một cách công khai, liên tục trong khoảng thời gian, thật sự khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất ở mọi địa phương phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của nhà nước của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Các trường hợp không đúng theo quy định sẽ là trường hợp bất hợp pháp và không được thực hiện.

Có thể bạn quan tâm đến bài viết có nội dung liên quan: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Đất đấu giá cần có đầy đủ những điều kiện nào?

Đất đủ điều kiện loại đất đấu giá phải là khu đất “sạch”không xảy ra tranh chấp giữa các bên, đang trong thời gian kiện tụng hoặc thuộc các trường hợp phong tỏa, kê biên, cấm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật dân sự và thi hành án dân sự.

Ngoài ra, điều kiện thêm là được các sở, ban ngành có liên quan phê duyệt như: Sở Quy hoạch Kiến trúc phê duyệt khớp nối quy hoạch chung; Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá…v…v…Bên cạnh đó, đất phải đáp ứng đầy đủ những nguyên tắc trong việc thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Mẫu quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  …………………                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND                                                         …….., ngày …..tháng…… năm 202….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ……………

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về trình tự thực hiện, thời gian thẩm định, phê duyệt phương án giá tối thiểu, phương án đấu giá và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm ..... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá đất tối thiểu để giao quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất tại khu đất (Khu quy hoạch) …;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ......../TNMT-PTQĐ ngày ....... tháng ...... năm ........,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ………… (có Phương án đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND ......... , Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                               CT và các PCT UBND tỉnh

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Tham khảo bài viết liên quan: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Mẫu phương án đấu giá quyền sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       …………………                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND                                                         …….., ngày …..tháng…… năm 202….

PHƯƠNG ÁN

Bán đấu giá quyền sử dụng đất ……..

(Kèm theo Quyết định số......./QĐ-UBND ngày....... tháng ...... năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh……)

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, QUỸ ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ

Tổng số lô đất: .....................

Diện tích quỹ đất: .............. m2

Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài.

Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. MỨC GIÁ TỐI THIỂU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC BÁN ĐẤU GIÁ

TTKý hiệu lô đấtDiện tích

(m2/lô)

Loại đường vị trí lô đấtGiá đất tối thiểu (đ/m2)
1
2
3
4
…..

Mức giá tối thiểu nêu trên đồng thời cũng là mức giá sàn (giá khởi điểm) để tổ chức bán đấu giá và đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

III. TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất hợp đồng với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện công tác đấu giá.

Hình thức và phương thức bán đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thông báo bán đấu giá:

Thông báo lần 1: Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thông báo công khai tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh; đồng thời niêm yết công khai tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, trụ sở UBND phường (xã) nơi có thửa đất đấu giá.

Trường hợp sau khi thông báo đấu giá lần 1 mà chưa tổ chức bán đấu giá được, nếu không có sự điều chỉnh thông tin đấu giá (giá tối thiểu, diện tích, quy hoạch…) thì thời gian thông báo lại từ lần 2 trở đi tối thiểu là 10 ngày. Nếu có thay đổi về giá sàn hoặc quy hoạch, … thì phải thông báo đủ 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông báo lần 1.

Nội dung thông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích, quy hoạch sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; mức giá sàn bán đấu giá, thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến khu nhà đất.

Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:Các đối tượng quy định tại Điểm 4 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do cơ quan tổ chức bán đấu giá phát hành, trong đó có nội  dung  cam  kết  sử  dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính:

Tổ  chức cá nhân tham gia đấu  giá  phải có đủ điều  kiện  về  vốn để  nhận  chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã được cam kết tại đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Trong trường hợp sau khi công bố lô đất, thửa đất bán đấu giá đến lần thứ 2 mà không có người đăng ký hoặc chỉ có  một người tham gia đấu  giá  thì  Trung  tâm Phát  triển  quỹ đất đề  nghị điều  chỉnh  lại Phương án giá để  tổ  chức đấu  giá  hiệu quả.

Mức thu tiền cọc là .....% giá trị lô đất theo mức giá tối thiểu qui định tại mục II của Phương án.

Bước giá: ......... tính cho một lô đất;

Thời gian bán đấu giá: .......... .

VI. HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá trong các trường hợp sau:

a) Xác định giá khởi điểm không đúng qui định hoặc giá khởi điểm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực  hiện qui định  về  niêm  yết,  thông  báo  công  khai  việc bán đấu  giá quyền sử dụng đất;

c) Lập danh sách khống những người đăng ký tham gia đấu giá;

d) Có hành vi gian dối để tham gia hoặc cho phép người khác tham  gia cuộc bán đấu giá trái với quy định về người không được tham gia đấu giá;

Hợp đồng bán đấu giá,  hợp đồng  chuyển nhượng  quyền  sử  dụng đất  bị  tòa  án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự.

Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy theo quy định tại điều này, thì các bên khôi phục lại  tình  trạng ban đầu,  hoàn  trả  cho  nhau  diện tích đất  và  tiền đã  nộp. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức đấu giá lại đối với tài sản là quyền sử dụng đất bị hủy kết quả bán đấu giá được thực hiện như đối với bán đấu giá lần đầu.

V. PHÊ DUYỆT  KẾT  QUẢ BÁN ĐẤU  GIÁ,  NỘP  TIỀN  SỬ  DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Phê duyệt kết quả bán đấu giá:

-  Trong  thời  gian  không  quá  07  (bảy)  ngày  làm  việc  kể  từ ngày đấu  giá  thành công;

Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với tổchức đấu giá chuyên nghiệp) chuẩn bị hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo biên bản và các văn bản có liên quan khác nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét và phê duyệt kết quả bán đấu giá.

Nộp tiền sử dụng đất:Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển  quỹ đất  có  trách  nhiệm  gửi  thông  báo  cho  tổ  chức,  cá  nhân  trúng đấu giá đến liên hệ để nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh.

Trong thời hạn không quá ......... ngày, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quảbán đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng chuyển nhượng  quyền  sử  dụng đất;  các tổ  chức, cá nhân trúng đấu  giá  có  trách nhiệm  liên  hệ  trực  tiếp  với  Chi  cục  Thuế  thành  phố  Huế  và  Kho  bạc Nhà nước thành phố Huế để nộp 100% số tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh.

Quá  thời  hạn quy định  trên,  tổ  chức, cá nhân trúng đấu giá chưa nộp đủ  số  tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh thì người trúng đấu giá xem như bỏ cuộc. Số tiền đặt cọc và số tiền trúng đấu giá đã nộp một phần vào ngân sách (nếu có) được sung quỹ nhà nước. Trung tâm Phát  triển  quỹ đất  báo  cáo  trình  Chủ  tịch  UBND  tỉnh  xem  xét  phê  duyệt  kết  quảtrúng đấu giá bổ sung hoặc công bố hủy cuộc bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá Căn cứ Quyết định trúng đấu giá  của  Chủ  tịch  UBND  tỉnh,  hợp đồng chuyển nhượng  quyền  sử  dụng đất  của  Trung  tâm  Phát  triển  quỹ đất  và  giấy  nộp tiền  vào  ngân  sách  (nộp đủ  100%);  Trung  tâm  Phát  triển  quỹ đất  tỉnh  có  trách nhiệm phối hợp các cơ quan có liên quan để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành bàn giao đất thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo đúng quy định.

Chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Xem thêm các bài viết khác có nội dung liên quan tại: Luật đất đai

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.54958 sec| 1100.445 kb