Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp

Bởi Lê Thị Linh Chi - 05/10/2023
view 0
comment-forum-solid 0
Người quản lý doanh nghiệp bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác

1- Tổng quan về trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014, “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty". Một số quy định khác đưa thêm Kế toán trưởng doanh nghiệp vào danh sách các chức danh quản trị điều hành của doanh nghiệp.

Đối với Luật sư, tư vấn pháp luật về quản lý nội bộ của công ty là tư vấn cho các chức danh này phạm vi trách nhiệm của họ đối với công ty. Phạm vi trách nhiệm của những chức danh quản trị điều hành trong doanh nghiệp được liệt kê tại Điều 71, 83, 96 và Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Ngoài ra khi tư vấn đối với các trường hợp cụ thể, luật sư cần tìm thêm trong các luật chuyên ngành, các nghị định, các điều khoản quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản trị điều hành trong doanh nghiệp (như Điều 38 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về quyền và nghĩa vụ của người quản lý, điều hành tổ chức tín dụng). Ngoài ra còn có một loạt các quy định khác quy định về trách nhiệm của người quản trị điều hành doanh nghiệp trong các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước.

Tuỳ thuộc vào từng loại hình công ty mà trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp sẽ là khác nhau.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

2- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn

Những người có trách nhiệm quản lý trong mô hình công ty này bao gồm:

(i) Chủ tịch hội đồng thành viên (đối với công ty có hội đồng thành viên);

(ii) Chủ tịch công ty (đối với công ty không có hội đồng thành viên);

(iii) Giám đốc/Tổng giám đốc;

(iv) Cá nhân giữ chức vụ quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty giao kết hợp đồng hoặc giao dịch theo quy định của điều lệ công ty.

- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên

(a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

(b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

(c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

(d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

(e) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

(f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Trách nhiệm của người quản lý đối với Giám đốc, Tồng giám đốc

(a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

(b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

(c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

(d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

(e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

(f) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừtrường hợpthuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

(g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

(h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

(i) Kiến nghị phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

(k) Tuyển dụng lao động;

(l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, hợp đồng lao động.

- Trách nhiệm khác của người quản lý, điều hành doanh nghiệp mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn

(a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

(b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty.

(c) Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty;

(d) Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

(e) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho chủ sở hữu công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

(f) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài (luật sư nội bộ) của Công ty Luật TNHH Everest

3- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp mô hình công ty cổ phần

Những người có trách nhiệm quản lý trong mô hình công ty cổ phần:

(i) Chủ tịch hội đồng quản trị và thành viên hội đồng quản trị;

(ii) Giám đốc/ Tổng giám đốc;

(iii) Cá nhân giữ chức vụ quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty giao kết hợp đồng hoặc giao dịch theo quy định của điều lệ công ty.

- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác

(a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

(b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

(c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

(d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

(e) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp đối với Chủ tịch hội đồng quản trị

(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

(b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;

(c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

(d) Tổ chứcviệc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

(e) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

(f) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

(g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

- Trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp đối với Giám đốc, Tổng giám đốc

(a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

(b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

(c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

(d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

(e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lýtrongcông ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

(f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

(g) Tuyển dụng lao động;

(h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

(i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý từ xa của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

(i) Bài viết trong lĩnh vực doanh nghiệp nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

(ii) Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

(iii) Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.86377 sec| 1054.914 kb