Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị

Bởi Đoàn Thúy Vi - 08/06/2022
view 18
comment-forum-solid 0

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Tại sao phải có chủ tịch hội đồng quản trị? Quyền hạn và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc trên một cách chi tiết nhất, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? 

Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần. Được bầu bởi Đại hội đồng hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần theo Điều 110 của Luật Công ty 2014 là những công ty mà:

 • Vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và số lượng tối đa không hạn chế;
 • Các thành viên hợp danh chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật Công ty 2014.

Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai phương thức sau:

 • Đại hội đồng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không phải có hội đồng quản trị;
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp này, ít nhất 20% thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ phụ thuộc vào Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức kiểm soát việc quản lý và hoạt động của công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu.Căn cứ Khoản 1 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Giám đốc hoặc người quản lý của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

Miễn là giám đốc hoặc tổng giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Tại sao phải có chủ tịch hội đồng quản trị?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao lại có Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nhiệm vụ của công ty, trừ những quyền và nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các cổ đông. Như vậy, hội đồng quản trị về bản chất là cơ quan tối cao của mọi công ty và phải được cấu thành trong mọi công ty.

Cơ quan này là một nhóm cổ đông của công ty. Vì vậy, để chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị và thay mặt Hội đồng quản trị sắp xếp và chỉ đạo công ty, họ bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Do đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có quyền cao nhất đối với Hội đồng quản trị, là người chỉ đạo hoạt động của Hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định trong việc kịp thời trong quyền hạn của mình, điều hành công ty, giải quyết các vấn đề.

Quyền hạn và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị?

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những điều cần biết về chủ tịch hội đồng quản trị

Pháp luật về doanh nghiệp hiện hành quy định đầy đủ quyền hạn và chức năng của giám đốc điều hành trong công ty. Quyền hạn và chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị cũng được ghi nhận trong các điều khoản của sự thành lập.

Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2020 liên quan đến quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

 • Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Tạo chương trình, tài liệu và nội dung cho các cuộc họp của công ty; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Có quyền giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
 • Thực hiện các quyền khác và thực hiện các nghĩa vụ khác theo luật này và các điều khoản liên kết của công ty.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc vì lý do nào đó không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện các chức năng sau: Quyền và nhiệm vụ đại diện cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các nguyên tắc được quy định trong các điều khoản về thành lập.

Trong trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo đa số phiếu bầu, một người trong số họ tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Trên đây là những thông tin liên quan đến các chức năng của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những nội dung bổ ích.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18584 sec| 1017.875 kb