Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty theo quy định pháp luật

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 19/05/2022
view 51
comment-forum-solid 0

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), mô hình kinh tế nhóm công ty mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển và trở thành một nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội thay đổi, tinh thần thay đổi và hoạt động kinh doanh cũng có nhiều giao lưu.

Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty theo quy định pháp luật Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty theo quy định pháp luật

Nhóm công ty là gì?

Tác động của quy luật kinh tế thị trường, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhu cầu tập trung vốn, giảm chi phí kinh doanh, phân tán rủi ro khiến xu hướng hình thành nhóm doanh nghiệp ngày càng khó khăn. Theo quan điểm lý thuyết về hành vi tổ chức, nhóm là một mô hình tổ chức bao gồm hai hoặc nhiều tác nhân, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể. Từ những cơ sở trên, có thể định nghĩa khái niệm nhóm doanh nghiệp như sau:

“Nhóm doanh nghiệp là tập hợp từ hai doanh nghiệp trở lên, tác động qua lại và duy trì mối quan hệ lâu dài về kinh tế, công nghệ, thị trường, v.v. , loại trừ cạnh tranh lẫn nhau, cùng hoạt động vì mục tiêu tăng tích lũy, tập trung vốn và tối đa hóa lợi nhuận ”.

Xem thêm: Nghỉ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương 

Đặc điểm của nhóm công ty

Thứ nhất, nhóm công ty là một tập hợp của hai hoặc nhiều công ty. Các công ty có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau trên cơ sở hoạt động đầu tư kinh doanh và hợp đồng xác lập giao dịch. Các công ty tập đoàn hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý và kinh doanh. Tuy nhiên, sự tương tác của các công ty ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và sự phát triển chung của cả nhóm. Động lực này có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào cách thức và nguyên tắc thiết lập mối quan hệ giữa công ty và tập đoàn. Nhóm công ty là một nhóm, một tổ chức, tuy nhiên, tổ chức này không đáp ứng các điều kiện về tư cách pháp nhân.

Thứ hai, nhóm doanh nghiệp được hình thành nhằm mục đích tăng tích tụ, tập trung vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. Các công ty riêng lẻ, thiếu cả vốn lẫn công nghệ và không có khả năng cạnh tranh trên thị trường, có thể liên kết với nhau để thành lập các nhóm doanh nghiệp. Nhóm doanh nghiệp có nhiều lợi thế trên thị trường: lợi thế tập trung nguồn lực, lợi thế quy mô, lợi thế thương hiệu, lợi thế chuyên môn hóa, lợi thế thống nhất. Do đó, nhóm doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ, giảm thiểu rủi ro liên quan đến những biến động của thị trường. Để đạt được mục tiêu này, các công ty thuộc nhóm phải cùng cam kết thực hiện các thỏa thuận thành lập nhóm, mỗi công ty phải gắn mục tiêu kinh doanh của mình với mục tiêu chung của nhóm công ty. Tùy từng thời kỳ, tập đoàn công ty có thể xây dựng các mục tiêu chiến lược khác nhau theo điều kiện kinh tế mới.

Thứ ba, nhóm doanh nghiệp có nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức. Để nhóm kinh doanh hoạt động hiệu quả, các doanh nghiệp thành viên phải cùng nhau xây dựng nội quy, quy chế, quy định hoạt động, xây dựng mô hình quản lý đảm bảo mục tiêu thành lập nhóm. Nội quy, quy chế hoạt động được thể chế hóa trong Điều lệ công ty. Mô hình quản lý tương đối phức tạp và phụ thuộc vào số lượng công ty tham gia vào nhóm.

Thứ tư, trong nhóm doanh nghiệp có doanh nghiệp nắm quyền chi phối các doanh nghiệp còn lại. Công ty nắm quyền chi phối có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển của nhóm công ty, chủ trì xây dựng điều lệ công ty và xây dựng bộ máy quản trị công ty.

Xem thêm: Hoạt động xúc tiến thương mại

Tư cách pháp lý của nhóm công ty

- Nhóm công ty được hình thành trên cơ sở liên kết giữa các công ty thành viên. Đây là xu hướng tất yếu của sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự liên kết giữa các công ty để tạo thành nhóm công ty dựa trên ý chí tự nguyện của chính công ty.

Các công ty độc lập, tự hoạt động trên tài khoản của mình để thực hiện các hành vi liên kết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do điều kiện cạnh tranh cũng như tác động đến sự liên kết tự nguyện, quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế sẽ yêu cầu các công ty phải liên kết với nhau để tạo ra, duy trì và khai thác tối đa các nguồn lực của công ty này.

Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty theo quy định pháp luật Nhóm công ty là gì? Đặc điểm của nhóm công ty theo quy định pháp luật

Tùy theo tính chất của ngành, các nhóm công ty đã được hình thành: nhóm các công ty liên kết theo chiều ngang; nhóm các công ty liên kết theo ngành dọc; nhóm hỗn hợp các công ty liên kết.

Căn cứ vào phương thức thành lập, các nhóm công ty được chia thành: công ty liên kết lâu dài; nhóm các công ty liên kết mềm; nhóm công ty liên kết trên cơ sở thiết lập tính thống nhất về tài chính và kiểm soát tài chính.

- Nhóm các công ty có tên riêng và trụ sở đăng ký. Tên riêng của tập đoàn dùng để chỉ một tập hợp các công ty độc lập, hoạt động trên cơ sở liên kết chặt chẽ vì mục đích kinh tế. Tên riêng của nhóm để phân biệt nhóm công ty với các công ty trong nhóm và để phân biệt nhóm công ty này với nhóm công ty khác. Nhóm công ty có trụ sở chính ổn định, rõ ràng. Trụ sở đăng ký của nhóm công ty là nơi thực hiện các hoạt động quản trị công ty nói chung và của các công ty thuộc nhóm nói riêng.

- Nhóm công ty không có tư cách pháp nhân hoặc tài sản riêng biệt. Mỗi công ty tập đoàn là một chủ thể có đầy đủ năng lực pháp luật, nhân danh mình thực hiện các quan hệ pháp luật. Việc liên kết các doanh nghiệp tạo thành tập đoàn không nhằm mục đích hình thành một tổ chức kinh tế mới gia nhập thị trường mà nhằm thực hiện quá trình liên kết nhằm tối đa hóa lợi ích của từng doanh nghiệp độc lập. Vì vậy, nhóm công ty không có tư cách pháp nhân, hoạt động của nhóm công ty là hoạt động của các công ty thành viên.

Nhóm công ty hình thành từ sự liên kết chứ không phải do quá trình góp vốn nên nhóm công ty không nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn từ các công ty thành viên nên không có tài sản chung. . Các công ty thành viên được yêu cầu đóng góp tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy quản lý nhằm đảm nhận các trách nhiệm cần thiết cho hoạt động của tập đoàn.

Ưu điểm và hạn chế của nhóm công ty

Hiện tại trong chương 8 từ mục 194 đến 197 của Luật công ty 2020 có một nhóm công ty không phải là một loại hình công ty, không có tư cách pháp nhân và không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật công ty. Luật này.

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có các loại hình doanh nghiệp bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân và công ty hợp danh được liên kết với nhau để tạo thành nhóm công ty. Hiện nay, nhóm công ty thường tồn tại dưới hình thức công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Các công ty con và mỗi công ty thành viên của tập đoàn kinh tế, công ty có các quyền và nghĩa vụ của một công ty độc lập theo quy định của pháp luật.

Lợi thế của nhóm công ty

Khi tổ chức theo mô hình nhóm công ty, lợi thế của sự phát triển đa dạng đối với nền kinh tế thị trường như sau:

Các công ty mẹ và công ty con có tư cách pháp nhân độc lập hoạt động độc lập, bình đẳng, bình đẳng theo các điều kiện áp dụng đối với pháp nhân độc lập. tự chủ, sáng tạo, tự quyết tâm giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công ty.

Khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, các công ty con dễ dàng củng cố vị thế của mình nhờ sức mạnh của công ty mẹ và tập đoàn trên thị trường.

Khi tổ chức theo mô hình tập đoàn, doanh nghiệp có cơ hội phát triển, củng cố và chiếm lĩnh thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận so với các doanh nghiệp cùng ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cao, giảm thiểu và rủi ro khuếch tán.

Công ty được chủ động cơ cấu lại các khoản đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của công ty thông qua việc mua, bán phần vốn góp, cổ phần của công ty con phù hợp với quy định của pháp luật công ty.

Tạo điều kiện cho ban lãnh đạo công ty mẹ quản lý các công ty con một cách thường xuyên để có thể nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh tại đây.

Hạn chế của nhóm công ty

Ngoài ra, tuy có nhiều ưu điểm nhưng khi tổ chức theo mô hình tập đoàn cũng có những nhược điểm như sau:

Khi hình thành tổng công ty, tập đoàn dẫn đến việc thâu tóm thị trường. thị trường có thể dẫn đến thao túng thị trường, cạnh tranh không lành mạnh. Tạo ra môi trường kinh doanh xấu trong nền kinh tế.

Các công ty con có thể phụ thuộc vào công ty mẹ, gây khó khăn cho việc phát triển nhóm và các mục tiêu khác.

Do các công ty con và công ty mẹ có tư cách pháp nhân độc lập nên việc cạnh tranh giữa chúng ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhóm công ty, của cả tập đoàn nếu các công ty chỉ quan tâm đến sản xuất và kết quả thương mại, nghiên cứu khoa học sẽ kéo theo rủi ro về người lao động mất việc làm của họ.

Xem thêm: Các loại quyết định hành chính

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21771 sec| 1045.438 kb