Xúc tiến thương mại là gì? Quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

0
42
Đánh giá

Xúc tiến thương mại là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại. Xúc tiến thương mại là hoạt động của một người hoạt động theo quy chế của thương nhân. Bài báo phân tích các vấn đề liên quan đến xúc tiến thương mại, cụ thể:

 Quy định về hoạt động xúc tiến thương mại
Quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại là gì?

Trong tiếng Anh, “Promotion” được dịch là “khuyến mãi”. Từ này có nghĩa là khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy, thúc đẩy hoặc thúc đẩy. Vì vậy, “xúc tiến kinh doanh” không chỉ là “xúc tiến kinh doanh”, mà còn có nghĩa là xúc tiến kinh doanh, xúc tiến kinh doanh.

Trong hoạt động kinh doanh, “xúc tiến kinh doanh” là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh thông qua việc doanh nghiệp sử dụng rộng rãi các kỹ thuật thuyết phục khác nhau để tiếp xúc với thị trường và đối tượng mục tiêu. Xúc tiến kinh doanh có ý nghĩa thúc đẩy quá trình kinh doanh, hỗ trợ quá trình kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Theo quan điểm ngôn ngữ, “khuyến mại” là một loại hành vi mà đối tượng tác động của nó là hoạt động “thương mại”. Với cách hiểu là “tiến bộ nhanh hơn”, thuật ngữ “khuyến mãi” được hiểu là hoạt động tìm kiếm, phát huy một sự vật, hiện tượng nào đó và thuật ngữ này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. .

Theo đối tượng khuyến là hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và theo đó, “XTTM” là hoạt động xúc tiến việc làm, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trong bối cảnh hội nhập, các quan hệ kinh doanh được hình thành không chỉ trong quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà còn cả quan hệ đầu tư, quan hệ thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Do đó, xúc tiến kinh doanh bao gồm khuyến mại mua bán hàng hóa, khuyến mại cung ứng dịch vụ, khuyến mại đầu tư …

Xem thêm: Các loại quyết định hành chính

Theo quan điểm kinh tế, “xúc tiến thương mại là tập hợp các biện pháp có tác dụng khuyến khích thương mại phát triển”. Các hành vi này đều nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh thương mại và được thực hiện bởi nhiều chủ thể. Xúc tiến thương mại trước hết là hoạt động của các thương nhân, được thực hiện dưới nhiều hình thức như khuyến mại, quảng cáo, v.v. để ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm …

Tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kích cầu mua bán hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, hoạt động xúc tiến thương mại do thương nhân thực hiện chỉ nhằm tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho thương nhân. Ở cấp độ quốc gia, môi trường toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã buộc Chính phủ và các cơ quan XTTM phải nỗ lực hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ thương mại, đặc biệt là với nước ngoài.

Chính phủ thực hiện xúc tiến thương mại thông qua các chính sách kinh tế, khung thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại và XTTM, đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài … tạo điều kiện tiếp cận thị trường rộng rãi hơn cho doanh nghiệp và các sản phẩm của họ.

Các tổ chức XTTM phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại với các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ thông tin thương mại và dịch vụ XTTM cho các doanh nghiệp và khách hàng có nhu cầu …

Như vậy, xét về góc độ kinh tế thì có thể cho biết: xúc tiến thương mại không chỉ là hoạt động thúc đẩy sự phát triển thương mại của thương mại mà còn bao gồm các hoạt động XTTM do chính phủ và các tổ chức XTTM thực hiện.

Theo quan điểm pháp lý và trong khuôn khổ pháp luật thương mại, xúc tiến thương mại là hoạt động thương mại do thương nhân thực hiện nhằm xúc tiến, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và cơ hội đầu tư. Hoạt động XTTM theo quy định của pháp luật bao gồm các hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Đặc điểm của xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại có những đặc điểm pháp lý chủ yếu sau:

Tính chất:

Xúc tiến thương mại là một loại hình hoạt động thương mại. Đặc điểm này khẳng định rằng XTTM (cũng như các hoạt động thương mại khác) là hoạt động thu lợi nhuận và do thương nhân thực hiện nói chung. Tuy nhiên, khác với các loại hình hoạt động kinh doanh khác, hoạt động xúc tiến kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hoặc các hoạt động kinh doanh khác nhằm thu lợi nhuận, cơ hội khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động này được thực hiện với hiệu quả cao nhất.

Xem thêm: Mở trung tâm gia sư

Về chủ đề:

Vì xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, nên chủ đề của chủ đề này chủ yếu là các thương nhân (người bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc người kinh doanh dịch vụ XTTM), vì trong kinh doanh, việc các nhà kinh doanh có những biện pháp tạo cơ hội cho mình để cạnh tranh thành công là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, do đặc thù của các hình thức xúc tiến thương mại nên có những tổ chức, cá nhân (phi thương mại) cũng tham gia vào hoạt động này với những vai trò nhất định như người phát hành quảng cáo (ví dụ cơ quan báo chí liên quan đến phân phối quảng cáo. sản phẩm) hoặc cho thuê các phương tiện quảng cáo … Họ trở thành chủ thể tham gia hoạt động XTTM của thương nhân và là “tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại”, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật thương mại.

Về mục tiêu:

xúc tiến kinh doanh có mục tiêu trực tiếp là tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và cơ hội đầu tư và thông qua đó nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty. Thương nhân, về lý thuyết, hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và hoạt động đầu tư có bản chất khác nhau, nhưng phương pháp và cách thức thúc đẩy quá trình này có nhiều điểm tương đồng. Trong mọi trường hợp, các biện pháp thông tin, quảng bá, triển lãm, v.v. công bố và quảng bá thương nhân và các hoạt động kinh doanh của họ có hiệu quả trong việc phát triển thương mại, bao gồm cả đầu tư tư nhân.

Về phương thức xúc tiến thương mại:

Do đối tượng áp dụng của pháp luật thương mại chủ yếu là thương nhân nên pháp luật thương mại chỉ quy định các phương thức xúc tiến thương mại do thương nhân thực hiện, kể cả thương nhân tự xúc tiến kinh doanh hoặc lôi kéo thương nhân khác thực hiện khuyến mại. dịch vụ cho mình, với các hoạt động: khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

 Quy định về hoạt động xúc tiến thương mại
Quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Quy định chung về xúc tiến thương mại

Hoạt động này có thể do thương nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ tự thực hiện để quảng bá, công khai hàng hóa, dịch vụ của mình và cũng có thể do thương nhân chuyên kinh doanh dịch vụ XTTM thực hiện. Ngoài ra, XTTM cũng có thể là hoạt động của các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. Xúc tiến thương mại là hoạt động bổ trợ cho nhau, được thực hiện không nhằm trực tiếp tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ mà nhằm giúp cho hành vi mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại được thuận lợi hơn. Xúc tiến thương mại là hành vi hướng tới tiêu dùng của xã hội.

Đạo luật Thương mại trước đây 1997 và Đạo luật Thương mại 2005 hiện nay quy định các hoạt động XTTM, bao gồm xúc tiến bán hàng, quảng cáo thương mại, trưng bày và giới thiệu hàng hóa, hội chợ và triển lãm thương mại.

Xem thêm: Nghề bán hàng rong bằng xe tải

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2012 / NĐCP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương. Phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về kinh tế đối ngoại bao gồm các lĩnh vực: hội nhập kinh tế quốc tế; xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại.

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong cuộc cạnh tranh này, các công ty sử dụng mọi giải pháp để tìm kiếm và xúc tiến các cơ hội bán hàng và cung cấp dịch vụ như: tuyên truyền, giới thiệu, khuyến mại hàng hoá, dịch vụ, tổ chức bán hàng, giảm giá, tặng quà … Các hoạt động này được gọi là XTTM và là một quá trình mà các công ty thực hiện để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Quá trình này do thương nhân tự thực hiện hoặc thông qua các dịch vụ xúc tiến thương mại do thương nhân khác cung cấp.