Tất tần tật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 19/05/2022
view 33
comment-forum-solid 0

Bạn biết gì về quyền cổ đông trong công ty? Vốn cổ phần của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Quyền của cổ đông trong tổng công ty là gì? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của cổ phần.

Tất tần tật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần Tất tần tật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần

Quyền của cổ đông khi góp vốn thành lập công ty cổ phần

Quyền của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập có độc quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phiếu phổ thông. Số phiếu bầu cho một hành động ưu tiên sẽ được ghi rõ trong các bài báo liên kết của công ty. Cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau 3 năm, cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Cổ đông sáng lập cũng có các quyền như cổ đông của tập đoàn.

Xem thêm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền của cổ đông phổ thông

Về cơ bản, cổ đông phổ thông có các quyền cơ bản sau:

  • Nhận cổ tức

Cổ đông phổ thông sẽ nhận được cổ tức khi công ty kinh doanh tốt, có lãi. Mức cổ tức này sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

  • Chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ lúc nào. Trừ khi điều lệ của công ty có quy định hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần.

  • Tiếp cận thông tin

Cổ đông có quyền yêu cầu, kiểm tra, tra cứu và trích lục thông tin từ danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, đồng thời yêu cầu đính chính những thông tin không chính xác. Có thể sao chụp Điều lệ công ty và biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

  • Quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông phổ thông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Có quyền phát biểu ý kiến ​​có liên quan trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Và có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông khi thể hiện quyền của cổ đông trong công ty cổ phần.

Ngoài ra, cổ đông phổ thông được hưởng lợi từ quyền ưu tiên mua cổ phần mới được chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà mỗi cổ đông của công ty nắm giữ. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, họ được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.

Quyền của Cổ đông ưu đãi

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi sẽ được hưởng các đặc quyền lớn hơn cổ đông không nắm giữ cổ phần ưu đãi.

  • Đối với cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết

Cổ đông ưu đãi là cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập có nhiều phiếu bầu hơn các cổ đông khác. Điều lệ công ty sẽ quy định số phiếu biểu quyết mà một phiếu bầu tương đương. Số phiếu này sẽ được dùng để biểu quyết tại các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên.

  • Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được hưởng lợi từ cổ tức cao hơn các cổ đông khác. Quyền của cổ đông công ty cổ phần đối với cổ phần ưu đãi cổ tức được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty. Khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phiếu ưu đãi có thể được mua lại trong trường hợp giải thể hoặc phá sản.

  • Đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại

Người sở hữu sẽ được hoàn trả số vốn đã góp theo yêu cầu của công ty. Hoặc theo các điều kiện niêm yết cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Nghĩa vụ của cổ đông khi góp vốn thành lập công ty cổ phần

Tất tần tật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần Tất tần tật về quyền của cổ đông trong công ty cổ phần

Nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập có các nghĩa vụ sau đây:

Cổ đông sáng lập phải cùng sở hữu ít nhất 20% tổng số cổ phần được quyền chào bán tại thời gian đăng ký của công ty.

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập khác. Và chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời hạn 3 năm, các cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai.

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

  • Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã cam kết mua:

Ngoài các quyền của cổ đông công ty cổ phần đối với cổ đông phổ thông, cổ đông này có nghĩa vụ thanh toán đủ số lượng cổ phiếu đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trừ trường hợp điều khoản liên kết hoặc thỏa thuận đăng ký mua cổ phần của công ty có quy định khác.

Nếu quá thời hạn trên mà cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần này cho người khác. không ai. Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận cổ tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán.

Xem thêm: góp vốn bằng giấy nhận nợ

  • Không được rút vốn

Không được rút vốn bằng cổ phiếu phổ thông của công ty dưới bất kỳ hình thức nào. Trừ khi công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái quy định. Cổ đông này hoặc người có quyền lợi liên quan trong công ty phải liên đới chịu trách nhiệm chung và riêng về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ tài chính khác trong giới hạn giá trị số cổ phần bị thu hồi cũng như thiệt hại.

Ngoài ra, các cổ đông phải tôn trọng Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định nội bộ của công ty. Tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng thành viên.

Nghĩa vụ của Cổ đông ưu đãi

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết không có quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết. Không được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và không được cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra, các nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi khác cũng tương tự như nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

Xem thêm: bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18444 sec| 1045.453 kb