Bao lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Bởi Trần Thu Thủy - 12/04/2022
view 97
comment-forum-solid 0

Nghĩa vụ của bảo lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào?  Tôi đang muốn tìm hiểu các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối liên quan đến giao dịch tài sản đảm bảo khoản vay ở nước ngoài. Vì vậy, em có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ các anh chị trong ban biên tập. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay nước ngoài như thế nào? Văn bản nào quy định nội dung này? Mong ban biên tập hồi âm. 

Bao lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào? Bao lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Bảo lãnh là gì?

Thông thường, con nợ trong quan hệ nghĩa vụ là người bảo đảm biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp con nợ không có khả năng đảm bảo như vậy trước chủ nợ. Tạo điều kiện để các bên giao kết hợp đồng, xác lập quan hệ nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi của chủ nợ, kể cả trường hợp chủ nợ không có tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng. với điều kiện người khác có thể tự ràng buộc mình trước chủ nợ nhân danh con nợ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

BLDS 2015 quy định:

"Bảo lãnh là việc bên thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết đối với chủ nợ (sau đây gọi là bên bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ đối với tài khoản của con nợ (sau đây gọi là chủ nợ), nếu đến hạn mà chủ nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.''

Xem thêm: Bảo lãnh người đi cai nghiện bắt buộc

Vai trò của bảo lãnh

Bên bảo lãnh sử dụng tài sản của mình hoặc thay mặt bên bảo lãnh thực hiện công việc phải chịu trách nhiệm nếu người đó không thực hiện nghĩa vụ hoặc gây thiệt hại cho bên bảo lãnh. Khi bên bảo lãnh thực hiện các cam kết của mình trước bên bảo lãnh thì quan hệ nghĩa vụ gốc cũng như quan hệ bảo lãnh coi như bị phá vỡ. Khi đó, bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên có quyền thực hiện nghĩa vụ theo bảo lãnh; Người bảo lãnh được hưởng thù lao nếu giữa họ và người bảo lãnh có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Trong trường hợp có nhiều người cùng bảo lãnh nghĩa vụ mà giữa người bảo lãnh và người bảo lãnh không có thỏa thuận khác thì nghĩa vụ của những người đồng bảo lãnh đối với người bảo lãnh được xác định theo nghĩa vụ kèm theo. phải cùng thực hiện việc bảo hành. Do đó, bên bảo lãnh có thể yêu cầu một trong những người đồng bảo lãnh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ khi đến hạn mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Trường hợp một trong các liên doanh và một số người bảo lãnh đã thay mặt người bảo lãnh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại thực hiện một phần nghĩa vụ cho mình trong phạm vi họ có bảo đảm.

Theo nguyên tắc chung, khi con nợ không thực hiện nghĩa vụ, nghĩa vụ được chuyển giao cho người bảo lãnh cùng với người phải chịu trách nhiệm. Rẽ phải. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, chủ nợ có bảo đảm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ (khoản 1 Điều 341).

Trong trường hợp bên có quyền từ bỏ việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác thì phải liên đới thực hiện nghĩa vụ bảo hành (Điều 341 của Bộ luật Dân sự).

Quy định pháp luật về bảo lãnh

Các bên cũng có thể đồng ý với người bảo lãnh chỉ để đáp ứng các nghĩa vụ khi phần được đảm bảo không thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bảo hành phải được thành lập bằng văn bản, có thể được thực hiện trong các tài liệu riêng biệt hoặc được ghi lại trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật quy định, tài sản thế chấp phải được công chứng hoặc xác thực.

Bao lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào? Bao lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Người bảo lãnh có thể thực hiện một bên hoặc nghĩa vụ phải đảm bảo.

Khi nhiều người đảm bảo nghĩa vụ, họ phải cùng nhau thực hiện bảo hành, trừ khi các thỏa thuận hoặc luật pháp với các quy định bảo hành dựa trên các bên độc lập; Phần bên phải có thể yêu cầu một trong những người liên quan đến sự đảm bảo để hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ.

Trường hợp một người từ các biện pháp bảo vệ liên quan đã đưa ra nghĩa vụ thay thế bên được bảo lãnh, đúng là yêu cầu các đảm bảo còn lại thực hiện nghĩa vụ của họ cho chính họ.

Bảo hành kết thúc trong các trường hợp sau: Các nghĩa vụ được đảm bảo bằng cách bảo hành chấm dứt; Bảo hành bị hủy hoặc thay thế bởi các biện pháp bảo mật khác; Người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo thỏa thuận của các bên.

Xem thêm: Bảo lãnh nhận hàng

Bảo lãnh khoản vay nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Đáp ứng nghĩa vụ đảm bảo bảo lãnh khoản vay nước ngoài quy định tại Điều 35 của Thông tư số 03/2016 / TTNGNNNNN Hướng dẫn quản lý tiền tệ đối với vay nước ngoài và bồi hoàn của thống đốc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành như sau:

1. Đối với các khoản vay nước ngoài đảm bảo, người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với các bên tín dụng nước ngoài (người nhận đảm bảo) theo yêu cầu cam kết của thỏa thuận cho vay, các tài liệu cam kết bảo lãnh (thư bảo hành, hợp đồng bảo hành hoặc cam kết bảo hành khác) được ký giữa Các bên liên quan.

2. Nếu người bảo lãnh sử dụng việc mở tài khoản thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng để chuyển tiền để đáp ứng nghĩa vụ bảo lãnh, bảo lãnh khoản vay nước ngoài trên cơ sở các tài liệu sau:

(a) Hợp đồng vay ra nước ngoài;

(b) Tài liệu cam kết được đảm bảo;

(c) Tài liệu yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh của người cho vay (phần bảo lãnh bảo lãnh) hoặc người vay (phần được đảm bảo) theo Thỏa thuận cho vay nước ngoài và thỏa thuận cam kết bảo lãnh;

(d) Tài liệu chứng nhận của Ngân hàng sẽ cung cấp tài khoản của người vay đối với tài khoản của người vay chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với người cho vay theo yêu cầu bằng văn bản về nghĩa vụ bảo hành quy định tại Mục 2 của Điều này;

(đ) Tài liệu xác nhận việc đăng ký và đăng ký sự phát triển của ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, nơi xác nhận người bảo lãnh vay nước ngoài (áp dụng cho các trường hợp vay nước ngoài thuộc các bức tượng thành viên phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước);

(e) Các tài liệu và tài liệu khác (nếu có) theo quy định của Ngân hàng Dịch vụ Ngân hàng, trong đó người bảo lãnh phải thực hiện giao dịch bảo lãnh.

Trên đây là nội dung của nhà tư vấn của luật sư của các hành vi bảo lãnh cho vay nước ngoài Đạo luật. Để hiểu rõ hơn về chi tiết này, bạn phải tham khảo Thông tư 03/2016 / TTNNN.

Xem thêm: Bảo lãnh hối phiếu

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.25145 sec| 1025.672 kb